#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zpět

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Břest

Obec Břest

Zastupitelstvo obce Břest

 

 

Zápis

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Břest

konaného dne 22. 6. 2022, od 18.00 hodin

 

v zasedací místnosti OÚ, Břest čp. 87.

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno v 19.25 hodin.

 

Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 10. ZO bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné (musí být přítomna minimálně nadpoloviční většina členů ZO, tj. 8).

 

Přítomni: Navrátil Jaromír, Koudelníčková Anna, Bazika Richard, Bc. Burešová Hana, Ing. Gabrhelík Martin, Mgr. Lenka Chytilová DiS., Ing. Dalibor Ištvánek, Ing. Řihák Radim, Šálek Miroslav, Ing. Josef Topič - viz prezenční listina

Omluveni – Pospíšil Pavel, Juračka Tomáš, Jiřiček Bohumil, Černoch Antonín, Škrabal Vít

Občané – dle prezenční listiny

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Břest (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Navrátilem Jaromírem („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal občany, členy ZO a určil zapisovatelku Koudelníčkovou Annu.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Břest zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 6. 2022. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, omluveno 5, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající oznámil, že zápis jednání ZO č. 20 byl podepsán ověřovateli, starostou a místostarostkou.

 

 1. Ověřovatelé zápisu

 

Návrh usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík, ing. Topič

 

Výsledek hlasování:

Pro 8 / proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 1/ZO 21/2022 bylo přijato

 

 1. Schválení programu ZO

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

 1. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu ZO (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

 2. Schválení programu ZO

 3. Kontrola plnění usnesení ZO

 4. Zpráva o činnosti RO

 5. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021

 6. Účetní závěrka obce Břest za rok 2021

 7. Zpráva o uplatňování územního plánu 2017 - 2022

 8. Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů při projednání Zprávy o uplatňování ÚP 2017 – 2022

 9. Diskuse

 

Předsedající vyzval přítomné členy ZO, zda mají návrhy na rozšíření nebo úpravu navrženého programu.

Nebyl vznesen žádný návrh. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

ZO schvaluje program jednání ZO.

 

Výsledek hlasování:

Pro 8 / proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 2/ZO 21/2022 bylo přijato

 

Dostavili se členové ZO – ing. Řihák a ing. Ištvánek

 

 1. Kontrola plnění usnesení ZO

ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.

1/ZO 20/2022

ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Bc. Burešová Hana, Ing. Ištvánek Dalibor

2/ZO 20/2022

ZO schvaluje program jednání ZO.

3/ZO 20/2022

ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Stavební úpravy hřbitova – III. etapa – provozní budova“ firmu Proving, s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín za Kč 2.399.430,- vč. DPH – zhotovitel vyrozuměn.

 

 

 

4/ZO 20/2022

ZO stanovuje podle § 68 Zákona o obcích v platném znění počet 15 členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026 – stanovení vyvěšeno na úřední desce obce.

 

Nehlasovalo se

 

 1. Zpráva o činnosti RO

Místostarostkou obce byla přednesena zpráva o činnosti RO od 14. 3. 2022 do dnešního zasedání ZO.

 

Nehlasovalo se

 

 1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021

 

Předsedkyně finančního výboru p. Burešová seznámila členy ZO s hospodařením obce za loňský rok a zprávou auditora.

Na dotazy ing. Řiháka odpověděla předsedkyně a starosta.

 

Návrh usnesení:

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora a výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.

 

Výsledek hlasování:

Pro 10 / proti 0 /zdržel se 0

Usnesení č. 3/ZO 21/2022 bylo přijato

 

 1. Účetní závěrka obce Břest za rok 2021

 

Návrh usnesení:

ZO schvaluje účetní závěrku Obce Břest za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

 

Výsledek hlasování:

Pro 10 / proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 4/ZO 21/2022 bylo přijato

 

 1. Zpráva o uplatňování územního plánu 2017 - 2022

 

Ing. Řihák dal návrh, aby projednávání bodu programu č. 7 a 8 bylo odloženo na nejbližší zasedání ZO.

 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu:

Návrh usnesení:

ZO schvaluje odložení projednání bodu programu č. 7 a 8 „Zpráva o uplatňování územního plánu 2017 – 2022 a Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů při projednání Zprávy o uplatňování ÚP 2017 – 2022“ na nejbližší zasedání ZO.

 

Výsledek hlasování:

Pro 7 Bazika Richard, Bc. Burešová Hana, Ing. Gabrhelík Martin, Mgr. Lenka Chytilová DiS., Ing. Dalibor Ištvánek, Ing. Řihák Radim, Ing. Josef Topič / proti 1 Šálek M., /zdržel se 2 Navrátil J., Koudelníčková A.

Usnesení nebylo přijato

 

 1. Zpráva o uplatňování Územního plánu 20

 

Návrh usnesení:

ZO schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Břest v uplynulém období 2017 – 2022“.

ZO nebude pořizovat změnu Územního plánu obce.

 

Výsledek hlasování:

Pro 4 Navrátil J., Koudelníčková A., Mgr. Chytilová , Šálek M., proti 1 ing. Gabrhelík M., / zdržel se 5 Bazika Richard, Bc. Burešová Hana, Ing. Dalibor Ištvánek, Ing. Řihák Radim, Ing. Josef Topič

Usnesení nebylo přijato

 

ZO vzalo na vědomí „Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu v uplynulém období 2017 – 2022“.

 

Nehlasovalo se

 

5.Diskuse

Po projednání všech bodů bylo jednání ZO v 19.25 hodin předsedajícím

ukončeno.

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: 1. 7. 2022

Koudelníčková Anna

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Gabrhelík Martin, v.r.

 

Ing. Topič Josef, v.r.

 

 

 

 

Navrátil Jaromír, v.r. Koudelníčková Anna, v.r.

starosta obce místostarostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět