#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Břest a Obecní úřad Břest se řídí při samostatné i přenesené působnosti:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Organizační řád Obecního úřadu v Břestě
Obecně závazné vyhlášky ZO
Usnesení zastupitelstva města za současný a předešlý kalendářní rok
Platný rozpočet obce Břest na příslušný kalendářní rok schválený zastupitelstvem města
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování podpisů a listin
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 185/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor