#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace poskytované na základě žádosti

1)
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, Na ústní žádost lze odpovědět ústně.

2)
Informace poskytne pracovník obecního úřadu podle svého zaměření a podle svých kompetencí. Pokud se žádost týká informací ve věcech samostatné i přenesené působnosti, bude považována za dvě samostatné žádosti.

3)
Není-li žadateli na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

4)
Písemná žádost, na kterou je povinnost odpovědět, musí obsahovat údaje o žadateli, tzn. jméno, příjmení, adresu a srozumitelný předmět žádosti.

5)
Písemná žádost by měla být adresována Obecnímu úřadu v Břestě. Podatelna tuto žádost zaeviduje. Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

6)
Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, mohou být žadateli nejpozději do sedmi dnů od obdržení žádosti, sděleny údaje o možnosti získání zveřejněné informace.


Neposkytnutí informací
1)
Informace se neposkytne, týká-li se žádost:

a)
utajovaných skutečností,

b)
obchodního tajemství,

c)
majetkových poměrů osoby, která není povinným subjektem a jedná se o informace získané na základě zákonů o daních a poplatcích.

2)
Poskytnutí informace může být omezeno, pokud:

a)
se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu nebo

b)
půjde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak

3)
Informace se dále neposkytne, jestliže:

a)
bude předána osobou, které takovouto povinnost zákon neukládá a pokud nesdělí, že s poskytnutím informace souhlasí,

b)
by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním zákonem,

c)
se bude týkat probíhajícího trestního řízení nebo rozhodovací činnosti soudů.

Příjem žádostí a dalších podání

1)
Není-li z písemného podání zřejmé kdo jej činí, žádost se odloží.

2)
Obecní úřad obsah obdržené žádosti posoudí a:

a)
v případě, že je žádost nesrozumitelná a není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele písemně ve lhůtě do sedmi dnů od obdržení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do 30 dnů, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.

b)
v případě, že se požadované informace nebudou vztahovat k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto skutečnost s odůvodněním sdělí písemně do tří dnů žadateli od obdržení žádosti.

3)
Bude-li žádost obsahovat náležitosti výše uvedené, obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně (doporučeně na dobírku).

4)
Obecní úřad je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši nutných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

5)
Každý pracovník obecního úřadu, pověřený vyřízením příslušné písemné žádosti, bude pořizovat o svém postupu při poskytování informací záznam.

6)
Za správnost vyřízení obdržených žádostí o informaci a za dodržení stanovených termínů, odpovídají pověření pracovníci k vyřízení žádosti

Rozhodnutí
1)
Pokud obecní úřad žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, ani žádost neodloží, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí v souladu se správním řádem. Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti podle § 15 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb.

2)
Rozhodnutí, které bude se týkat informací ve věcech samostatné působnosti se v záhlaví označí 'Obec Břest' a ve věcech přenesené působnosti se v záhlaví označí 'Obecní úřad Břest'.

3)
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.