#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

100 let republiky v Břestě

zlatý erb29. 9. 2018 se konala v obci oslava k stému výročí vzniku Československého státu. Při této příležitosti jsme pro vás zpracovali historické texty z pamětní knihy obce (text kurzívou) a fotografie z období posledních 100 let života v Břestě. Fotografie a videozáznam z oslav naleznete ve fotogalerii.

V krajském hodnocení o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb 2019 v kategorii „Smart city a nejlepší elektronická služba“ jsme se s tímto projektem umístili na 2. místě.

 

 • „ Odvedenci ročník 1900 “ (foto M. Machačová)
  „ Odvedenci ročník 1900 “ (foto M. Machačová)
  1918 - Dne 1.1. istalován jmenovaný nový farář Důst. P. Olšina Josef na fáru v Břestě za velké účasti farníků i kněžstva a za přítomnosti okr. hejtmana Menzla a Dr. Bartáka starosty v Kroměříži. Dne 21/1 odvody 18ti letých roč. 1900, ze 13 odvedeno 9 a sice: Dlabaja Ant. č. 84, Šálek Frant. č. 29, Symerský Karel č. 12, Glozyga Josef č. 129, Machač Rudolf č. 122, Navrátil Josef č. 110, a Najzr Josef č. 99. Sepsáno v celé obci 154 q obilí ponejvíce ječmene. Hovězího dobytka nařízeno dodati za měsíc únor a březen a duben 48 kusů pro erar. Na druhé 3 měsíce totiž květen, červen a červenec nařízeno dodati 95 kusů hověz. dobytka. Dodáno za I. čtvrtletí 48 a II. čtvrtletí 58 kusů. Chovatelé dobytka již se velmi brání odevzdávání dobytka, neboť v půl roku ubude 106 kusů. Chov hověz. dobytka, který byl před válkou v rozkvětu, bude úplně zničen.
 • Jak nerozumné a blbé různé minister. nařízení se vydávají na příklad krávy nám rekvírují a nařízeno jest dodávati mléko 1 litr z krávy nechť je stelná nebo jalová. Ovšem mnoho toho mléka se nedodává, denně asi 30-70 litrů do zem. mlékárny v Kroměříži. Jakou mají hodnotu naše peníze u porovnání se zbožím. V míru stála cívka nití 50-60 hal. a teď 30-35 kor., boty vysoké v čas míru 30 kor, teď 600-800 kor. Plátno v míru 30-40 hal., teď 40-50 kor. 1 metr. Selata v míru 40-60 kor. teď 1000-1500 kor. za párek. Pár koní v míru 1600 kor, teď 15 000-30 000 kor.Téměř všechno zboží podražilo o 1 000-2 000% i více.
 • Nemoc t.z. špaň. chřipka, řádila snad v celém světě. V naší obci tato nemoc řádila téměř v každém domě a všichni lidé nemocí tou byli postižení. V některém domě leželo 10-12 osob současně. Štěstím jest, že na nemoc tuto lidé nezemřeli, pouze zemřeli 2 osoby v obci a sice Dvořáková Filoména svobodná 29 roků stará č. 49 a Zlámal Ant. 70ti letý z čís. 138.
 • (foto archiv Kroměříž)
  (foto archiv Kroměříž)
  Dne 28. října 1918 o 11. hodině v noci prohlášen od národní rady české samostatný Československý stát. Převrat tento bude v dějinách československých zapsán zlatým písmem, neboť po třistaleté porobě národ náš jest osvobozen z oné poroby a tyranie německo-vídeňské a panujícího zvrhlého rodu Habsburků. Co všechno národ náš musel zakusit, obzvláště po dobu světové války, jaké persekuce žalářování, rozsudky smrti atd. budou dějiny psát o hrůzovládě hrozného utrpení českého a slovanského národa. K tomuto osvobození našeho národa máme v první řadě děkovati učenému a duchaplnému Ph. Tom. Masarykovi, který naše utrpení a všecky křivdy páchané na našem národu a obeznámil a tlumočil v cizině zejména ve Francii, Anglii, Rusku a Americe a naklonil sobě jak presidenta republiky Francouzské, tak i velkého presidenta republiky Spoj. států v Americe dr. Vodr. Vilsona, který ujal se malých států utlačovaných národů a vyslal silnou armádu o sile 2 a ½ milionu vojska s různými technickými vymoženostmi do Evropy ku potření ústř. mocností. Když již prokletí němci viděli, že se dohodovému vojsku není možno ubránit, tedy začali prosit Dohodu resp. presidenta Vilsona o příměří a mír. Příměří tedy přijato, avšak za velmi těžkých zasloužených podmínek pro Německo, které chtělo ovládnout celý svět a teď musí na kolenou prosit presidenta Vilsona o mír. Velkou zásluhu a lví podíl za naši svobodu a samostatnost mají naší bratří Legionáří, kteří v cizině jak v Rusku, Francii a Itálii postavili se po boku dohodového vojska a jako lví byli se za svobodu a samostatnost milené své České vlasti a položili své životy v dalné cizině, za lepší budoucnosť svobodu a samostatnosť milené vlasti své. Jen v samotném Rusku přihlášeno k legiím přes 50 000 legionářů. Budiž těmto nesmrtelným hrdinům vzdány převeliké Díky za jejich převelikou lásku ku vlasti své a celého Českého národa. Na důkaz lásky československého lidu a národa, zvolen Ph. Tom. Masaryk prvním presidentem republiky československé kde 20. prosince zavítal do Prahy a ujal se vlády jako pravý demokrát. K jeho uvítání sjelo se ohromné množství jásajícího lidu.
 • „Zasazení dvou lip Svobody před č. 20“ - (foto Obec Břest)

  „Zasazení dvou lip Svobody před č. 20“

  (foto Obec Břest)

  1919 - Dne 1. května pořádaná velká slavnosť zasazení dvou lip „Svobody “. Lipy zasazeny na návsí před domem Pavla Dědičíka č. 20. Slavnosť velmi zdařilá při krásném májovém počasí. Slavnostní průvod krásně seřazený, předně škol. dítky v národních krojích s práporky, hudba, obec. předst. s obecním výborem a ostatní občanstvo kráčelo za povozem na kterém vezené lipy „Svobody “. Povoz krásně byl dekorován a tažen dvouma páry koní, jeden pár černých vraníků p. Josefa Ondroucha č. 78 a jeden pár běloušů p. Karla Šopka č. 69. Spřežení řídil Josef Ondrouch č. 78 a Červinka Bohuš č. 66 v hanáckých krojích. Slavnostní řeč promluvil p. Jindřich Mackovík č. 10 inspektor zemědělství. Řečí svou uchvátil všechno obecenstvo, kde hlavní důraz kladl, že když jsme národem svobodným, že máme sobě této svobody vážiti a dle slov našeho presidenta Tom. Masaryka, že svým přičiněním a vytrvalou prací domůžeme národu našemu lepšího zabezpečení a postavení na budoucí časy. Při slavnostním aktu zasypání líp pronesená různá hesla od všech místních korporací. Podařený proslov pronesl p. inspektor J. Mackovík. „Nechť ať tyto lípy Svobody stále hlásají budoucím potomkům velkou radosť a nadšení celého českého národa po třistaleté porobě a habsburské tyranie “. Dále předneseny různé krásné národní básně od škol. dítek, také od dospělých jako sl. Kolaříková č. 113 a Frant. Vaníček rol. syn č. 60. Zapěním národní hymny „Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská“ slavnosť skončena.
 • „Výstava dobytka 1924“ (foto Obec Břest)
  „Výstava dobytka 1924“ (foto Obec Břest)
  1920 - obecní kovárna byla přestavěna na poštovní úřad nákladem 68 tis. Kč; kolkování peněz
 • 1921 - koncem měsíce února se začalo v obci svítit elektřinou, domácí zařízení o 10 světlech stálo na 5 000 kor.; 9 členů zastupitelstva podalo rezignaci, zastupitelstvo bylo rozpuštěno, vládním komisařem byl jmenován Josef Vojtek, úředník okresní politické správy v Kroměříži; soudní dražbou byly prodány obecní pozemky o výměře 40 měřic na umoření obecního dluhu
 • 1924 - byl postaven Lidový dům družstvem za tím účelem zřízeným
 • 1925 - postavena přístavba budovy pro měšťanskou školu nákladem 307 775,- Kč- -rekonstrukce domu č. 58 do současné podoby-Lochmanova vila 1927 - postaveno hasičské skladiště, zřízen centrální vypínač veřejného osvětlení, v Lidovém domě založena spořitelna Raiffeisenka, začala zde kinematografická představení

 

Další fotografie


„Svěcení základního kamene Lidového domu“ (foto J. Hladil) Jedno z vyúčtování ze stavby školy (foto Obec Břest)

„Svěcení základního kamene Lidového domu“

(foto J. Hladil) 

Jedno z vyúčtování ze stavby školy

(foto Obec Břest)

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1918 - 1927

Panel 1918-27

 

 

 • „Miloš Šopek se zdraví s panem presidentem“ ( foto Z. Dostál )

  „Miloš Šopek se zdraví s panem presidentem“ ( foto Z. Dostál )

  1928 - Dne 1. května ve svátek práce uspořádána Hospodářským spolkem pro okres Kroměříž hospodářská výstava, na níž byl vystaven hovězí a vepřový dobytek a hospodářské stroje. Také drobné zvířectvo bylo na výstavě zastoupeno, zejména drůbež a holubi. „Více než 2000 osob přišlo z blízkého i vzdáleného okolí, aby se pobavilo pohledem na ladně uspořádanou výstavu na návsi“ 23. června 1928 navštívil Kroměříž náš první president T.G. Masaryk, který byl s velikou okázalostí uvítán. Uvítání jeho se zúčastnili z Břestu žáci obou škol, těl. jednota Sokol a Jednota Orla čsl. korporativně.
 • 7/7 usneslo obecní zastupitelstvo zrušiti „bránu “ břestskou hlavně z důvodu, že bránila volnému rozhledu na křižovatce státní a okresní silnice. Brána vyfotografována a pak zbořena
 • 1928 - Na místě dřívější váhy „Na skladišti“ postavil břestský rodák JUDr. Josef Lochman útulek pro zestárlé příslušníky obce Břestu a nazval jej „Domov “. Domov pak při slavnosti pořádané 15. srpna předal úplně zdarma obci. Na svůj náklad dal také do průčelní zdi zasaditi pamětní desku padlých občanů břestských za světové války. Předání domova a odhalení pamětní desky stalo se dojemnou slavností. Pěvecký sbor pod řízením zat. ředitele měšť. školy Tomáše Pazdery zapěl „Věno “ , načež měl slavnostní proslov p. Tomáš Pazdera. Po něm předal p. Dr. Lochman „Domov “ starostovi obce p. Frant. Nevřalovi krátkým, ale výstižným proslovem. Vzpomínku padlých občanů břestských pronesl učitel Ant. Hýža, načež deska byla členem Sokola p. Jos. Hrabalem odhalena. Zapěním hymen byla tato krásná a dojemná slavnost ukončena.
 • 1929 - 12. února teplota -34°C, silné vánice, byly zrušeny vlaky, v Břestě zmrzla podruhyni Anatolii Šiškové v chlívku koza; Fr. Motal a dědici postavili na č. 38 mateřskou školu řádu Chudých školských sester Matky Boží ve Slavkově.
 • „Slavnostní odhalení nově postaveného pomníku p. presidenta bylo provedeno dne 19. června 1930“ ( foto Obec Břest )
  „Slavnostní odhalení nově postaveného pomníku p. presidenta bylo provedeno dne 19. června 1930“ ( foto Obec Břest )
  1930 - „Oslava 80. narozenin p. presidenta byla velkolepá. V předvečer narozenin 6. března byl lampionový průvod vesnicí, domy byly ozdobeny čsl. vlajkami, prapory, květinami a počas průvodu byly osvětleny. Před budovou školní byl pak uspořádán tábor lidu. Program byl ukončen národními hymnami, načež vypáleny četné rakety a ohňostroje
 • 1932 - České dráhy začaly provozovat autobusovou dopravu mezi Kroměříží a Přerovem, cena jízdného 5 Kč, vlakem 3,20 Kč
 • 1934 - vrcholí hospodářská krize; kvůli nedostatku vody ve studních na horním konci obce bylo na Hlavnici u prádla v Dornavách zřízeno elektrické čerpadlo nákladem 2 800,- Kč, pro vodu si jezdili i z Němčic a Staré Vsi; obec zakoupila dvoukolovou hasičskou stříkačku firmy Hrček-Neugebauer za 23 tis. Kč
 • 1935 - byla rozšířena plocha hřbitova, nákladem JUDr. Jos. Lochmana a jeho manželky byla okolo hřbitova postavena ohradní zeď a vybudována kaple; obecní plochy a cesty v katastru Břestu byly osázeny ovocnými stromy, hlavně švestkami,
 • 1936 - na tento rok stanoveno skočné 44,- Kč za krávu, a 40 Kč za prasnici; most přes Moštěnku byl opraven firmou Vl. Hulka, stavitel v Kroměříži za 4200,- Kč ; 3. května slavnostní svěcení hřbitova a kaple; na Domově zřízena zdarma poradna pro matky a kojence
 • 1937 - 14. září úmrtí TGM, tryzna uspořádána u sochy prezidenta Osvoboditele za účasti 350 osob, hasiči zapálili slavnostní vatru.
 • 1931 - V důsledku slabé úrody obilí a nízké ceny cukrovky se hospod. krise na venkově ještě prohloubila. A ve městech nebylo lépe. V továrnách se méně vyrábělo, v uhelných dolech se méně dolovalo, řada dělníků byla propuštěna z práce a začaly se tvořit legie nezaměstnaných. V tomto roce stoupl počet nezaměstnaných v celé republice na 343 000 oproti 86 000 v roce 1930 a 55 000 v r. 1929. V Břestě bylo přihlášených nezaměstnaných 29. Stát musil zavésti péči o nezaměstnané a vydával poukázky pro potraviny po Kč 10,- a podpořil různé nouzové podniky.
 • „Sokolský letní karneval 1935“ ( foto Obec Břest )
  „Sokolský letní karneval 1935“ ( foto Obec Břest )
  1937 - Paušál dávky z lihovin stanoven úhrnnou částkou Kč 1 520,- na niž zaplatí p. Frant. Vodica, nájemce obec. hostince Kč 400,- p. Boh. Popela nájemce host. pí A. Kuželové Kč 500,- p. Tomáš Úlehla nájemce Lidového domu Kč 320,- p. František Spěvák, obchodník Kč 100,- p. Jan Langer, obch. 60 Kč, p. Ant. Skříček, obchodník 60 Kč a pí E. Nová, obchodnice Kč 80,-. Dávka z piva a vína se vybírá dle množství odebraného zboží přímo berním úřadem.

Další fotografie


„Stát vydával poukázky na potraviny po 10Kč a podpořil různé nouzové podniky“ ( foto archiv KM ) „Svěcení nové kaple a rozšířeného hřbitova se zúčastnilo mnoho významných hostů“ ( foto Obec Břest )
„Stát vydával poukázky na potraviny po 10Kč a podpořil různé nouzové podniky“ ( foto archiv KM ) „Svěcení nové kaple a rozšířeného hřbitova se zúčastnilo mnoho významných hostů“ ( foto Obec Břest )
  „Příprava hřiště na Hliníku, rok 1934“ ( foto F. Spěvák )
  „Příprava hřiště na Hliníku, rok 1934“ ( foto F. Spěvák )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1928-1937

Panel 1928 - 1937

 

 • „Mapa ČSR 1938“
  „Mapa ČSR 1938“
  1938 - X. všesokolského sletu v Praze se z břestské jednoty zúčastnilo 52 členů; pro obecní kancelář zakoupen zánovní psací stroj; nejpilnějším čtenářem obecní knihovny byl Ant. Ondrouch rol. syn, č. 78, jenž přečetl 64 knih; obecní mrchoviště za rybníkem nestačí, a proto je usneseno je přiměřeně rozšířiti a upraviti;
 • 28. září 1938 - Následkem rozhodnutí mnichovské konference 4 velmocí byli jsme nuceni odstoupiti pohraniční území, takže se naše republika zmenšila o více než 1/3. Všichni čeští státní i soukromí úředníci, profesoři, učitelé a t.d. uprchli z obsazeného území a nastěhovali se do vnitrozemí. President Beneš byl nucen se svého úřadu vzdáti a odjet do ciziny. Rovněž vláda se vzdala a byla ustavena nová vláda s generálem Syrovým v čele, který byl též pověřen zastupovati presidenta až do nové volby. V listopadu pak byl zvolen jednomyslně presidentem dr. Hácha, dosavadní president Nejvyššího soudu. Těžké, přetěžké chvíle připravil nám Osud, nesmíme však zoufati, nýbrž pracovati ještě usilovněji, abychom i ve zmenšeném území obstáli čestně mezi ostatními národy. Věřím pevně, že obstojíme a že se naplní proroctví Libušino:

 

„Náš národ nikdy neskoná, on všechny křivdy slavně překoná“

 

 • „Od 1. listopadu 1939 zavedena jízda vpravo“ ( foto archiv KM)
  „Od 1. listopadu 1939 zavedena jízda vpravo“ ( foto archiv KM)
  1939 Tento rok znamená ztrátu nezávislosti Československé republiky. Německo připojilo část bývalé republiky k říši a to Čechy a Moravu a zřídilo z tohoto území Protektorát Čechy a Morava. Slovensko, které v říjnu 1938 dostalo od čsl. Vlády autonomii se od Čech a Moravy odtrhlo a prohlásilo se samostatnou Slovenskou republikou za vedení římskokatolického kněze Tisa a to 13. března 1939.
 • na zastávce dráhy bylo otevřeno nákladiště kusového zboží, což je pro obec velkou výhodou.
 • 1940 - Ve všech obcích byly pamětní knihy zapečetěny a odevzdány do Kroměříže,(od 25.11. 1940)odtud se dostaly do Brna a byly vráceny až v únoru 1946. Nikdo tudíž nemohl zapisovat pohnuté události let 1939-1945. Je tudíž velmi nesnadné podati obraz, přesný obraz doby uplynulé, která zajisté patří k nejhorším dobám v dějinách českého národa (zaznamenal kronikář Antonín Gazdoš.)
 • zavedeny potravinové lístky na mouku, chléb maso, cukr a tuky, lístkový systém na boty, šaty a uhlí; stovky švestkových stromů po tuhé zimě uschly, zmrzlo hodně zvěře
 • veliké rekvizice krav a prasat, proveden soupis vozů, zapečetěny máselnice a šrotovníky, ceny zboží se zvýšily proti září 1939 o 100%
 • 1941 - soupisy obilí a jeho rekvizice; všechny děti se musí naučit německou hymnu; rozpuštěny sokolské jednoty, majetek zabaven; němečtí vojáci rozprodávají ve městě kořist z dobytých zemí Balkánu; na místo protektora nastoupil R. Heydrich; na školách zrušeno vyučování dějepisu
 • 1942 - v okrese se sbírají zvony; od 1. 11. se v noci nesmí svítit na hrobech; odvody dělníků na práci do Německa; po všech obcích se hrají divadla, kina jsou plná, taneční zábavy zastaveny; většina zelí je zničena housenkami; 5.listopadu rozbili Němci dynamitem kroměřížskou synagogu
 • „Na č.p. 10 vyráběla firma „Pikas“ polévkové koření a konzervované ovoce a zeleninu“ ( foto Obec Břest )
  „Na č.p. 10 vyráběla firma „Pikas“ polévkové koření a konzervované ovoce a zeleninu“ ( foto Obec Břest )
  1943 - vysoké ceny zboží- kráva 10 tis. Kč, kůň 20 tis. Kč, 1 kg sádla 600-1000 Kč, 1 kg mouky 20-30 Kč, papuče 400 Kč; bylo slyšet dunění z náletu na Vídeňské Nové Město; zaveden pozdrav zvednutou pravicí ve školách
 • 1944 - kursy protiletecké obrany v hasičských sborech a obcích; kuřáci dostávají 25 cigaret týdně; 25.srpna byly svrženy 4 americké bomby na záhumení za stodolami č.p. 28-32, pravděpodobně kvůli zřícenému německému cvičnému letadlu v nedalekém poli, které den předtím pohřbilo při havárii německého vojáka. Krátery až 16 m široké, nikdo nepřišel k úrazu.
 • 1945 - od 17.2. do 17.3. bylo zastaveno vyučování ve škole kvůli nebezpečí skvrnitého tyfu; pro ubytování německého vojska byly uvolněny 2 třídy v přízemí, začátkem května zřízen ve škole lazaret

 

Boje o Břest

 

 • „Obec byla po bojích vážně poškozena, vyhořely obytné domy i hospodářské budovy“ ( foto Miloš Vaníček )
  „Obec byla po bojích vážně poškozena, vyhořely obytné domy i hospodářské budovy“ ( foto Miloš Vaníček )
  pod hrozbou trestu smrti byla před postupující frontou nařízena pracovní povinnost kopání zákopů pro veškeré mužské civilní obyvatelstvo.
 • 5. května nařízen odchod břestských mužů ve věku 16-60 let z obce do okolních vesnic, během těžkých bojů o Břest 6. a 7. května zahynulo 23 příslušníků čs. vojska, jsou pochováni na hřbitově v Hulíně a Kroměříži, další zemřeli na následky zranění v kroměřížské nemocnici. Při bojích zahynul Josef Kvasnička z Drahlova a místní občan Jaromír Zatloukal.
 • 1946 - při oblevě odstranilo vojsko trhavinami ledové zácpy na Moštěnce; 14.7. projel cestou z Hulína do Olomouce průvod aut s prezidentem Ed. Benešem;
 • 1947 - v září bylo kvůli pohybu banderovců v okolí ubytováno v obci asi 70 příslušníků Sboru národní bezpečnosti; 4. října pořádala Komunistická strana v hostinci u Popelů veřejnou schůzi, na níž promluvil poslanec NS dr. Alexej Čepička z Kroměříže
 • Jednota čsl. Orla čítala 158 členů; tělovýchovné jednotě Sokol přibylo 21 členů na celkový počet 72 mužů a 42 žen;

Další fotografie


„Žáci Sokola Břest s trenérem Františkem Červinkou v roce 1946“ ( foto Bedřich Hrabal )
„Žáci Sokola Břest s trenérem Františkem Červinkou v roce 1946“ ( foto Bedřich Hrabal )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1938 - 1947

Panel 1938 - 1947

 

 • 1948 - v obecní kronice chybí stránky z let 1948-1953
 • „Kroměřížské slavnosti se staly velkou kulturní a společenskou událostí“ ( foto archív KM )
  „Kroměřížské slavnosti se staly velkou kulturní a společenskou událostí“ ( foto archív KM )
  Rok 1948-53 Je to již po druhé, kdy v naší kronice obce Břestu nejsou podchytnuty dvě význačná údobí. V roce 1940-44 nebylo možno zachytnouti různé události pro útlak od německých vetřelců a od roku 1948-53 pro nedbalost funkcionářů Národního výboru. Ihned po roku 1948 byl zvolen v obci nový národní výbor s předsedou Pavlíčkem Františkem a tajemníkem Skříčkem Vlad. V důsledku toho, že toto složení členů národ. výboru nevyhovovalo, bylo v roce 1950 přikročeno k nové rekonstrukci MNV. Předsedou se stal Zavadil Ant., Nevyjel Jos. ml. tajemník MNV. Jako újezdní tajemník pro pomoc MNV byl obci z ONV přidělen Sochor František. V roce 1951 byl zvolen nový národ. výbor s předsedou Vymětalem Jar., tajemník Nevyjel Jos. ml. V témže roce bylo vyměněno vedení MNV a za předsedu byl zvolen Paštěka Met. a Skříček Jos. tajemník MNV. V roce 1952 byl znovu vyměněn národ. výbor, do kterého byli zvoleni Paštěka Met. před. MNV a Kutra Jos. taj. MNV. V témže roce přichází znovu ku změně MNV, kde v období 1952-53 byli dokonce změněni tři tajemníci. Mnoho změn v MNV mělo neblahý vliv na rozvoj obce. Závěrem ke všem změnám od roku 1948 až do roku 1953 lze říct, že místo různých problémů, které se měly řešit, panovala řevnivost mezi zvolenými členy, možno říct, že ve vedení obce nebyla jednota.
 • Jako všude jinde tak i v naší obci se rozhodlo několik občanů utvořit Jednotné zemědělské družstvo. Vlivem různých politických událostí ve státě dostali členové JZD pro začáteční hospodaření klášter č. 2 a k tomu svoje hospodářské zařízení a polnosti. K přebrání kláštera do vlastnictví JZD je nutné podotknout jen to, že se zařízeným hospodářstvím v klášteře čís. 2 se zacházelo velmi nešetrně.
 • Od roku 1951-53 bylo celkem 5 předsedů JZD. Tomanec Jar. byl poslední předseda, který likvidoval většinové JZD v obci. K likvidaci došlo tím způsobem, že pres. Antonín Zápotocký prohlásil, že komu se v JZD nelíbí, nebo byl nějakým násilným způsobem do JZD přijat, že může kdykoliv vystoupit. K tomuto lze jen podotknout, že v obci nastal chaos a nejlepší přátelé se mezi sebou začali hádat. Přesto však všichni zemědělci nevystoupili, takže zase bylo
  „JZD Břest 1953“ ( foto B. Hrabal )
  „JZD Břest 1953“ ( foto B. Hrabal )
  založeno v obci menšinové JZD, jejímž předsedou se stal Fuksa Met. st. V té době většinové JZD převzalo usedlosti Vlad. Mackovíka, který byl z obce Břestu vystěhován, Frant. Šálkovi a Frant. Vaníčkovi propadl majetek ve prospěch státu. V tomto roce byli prováděny nesprávné represalie proti některým zemědělcům v naší obci. Tato nesprávná politika se prováděla z osobních zájmů ze strany některých členů MNV. Na příklad: dva zemědělci byli o půlnoci vzbuzeni a ihned byli odsouzeni k velké peněžité pokutě jenom proto, že nechtěli v noci mlátit. Co je však nutno konstatovat, že v zemědělství je citelný nedostatek pracovních sil. O pole nikdo nestojí, pachtovné z pole se neplatí. Dodávky byly po roce 48-52 vypisovány třídně. Tento rozpis dodávek byl nesprávný, neboť se hodně jedněm zemědělcům nadržovalo a druhým zase úmyslně škodilo. Bylo zajímavé, že někdo musel odevzdávat z krávy až 2 500 l mléka a druhý jen 900-1500 l.
 • V roce 1953 se vláda rozhodla, že provede na území ČSR měnu peněz. Obec Břest měnila peníze v Žalkovicích. Měna peněz byla provedena tím způsobem, že ten, kdo měl úspory doma, tak měnil peníze 1 ku 50, a kdo měl peníze uloženy v ústavě, měnil 1 ku 5. Nejvíce bylo měněno u jednoho občana asi 100 000 Kčs.
 • „JZD Břest 1953“ ( foto B. Hrabal )
  „Vylepené plakáty názorně ukazovaly, jak správně hospodařit“ (foto archív KM )
  Výstavba obce-zřízeny nové elektrické hodiny na věži kostela; vypukl požár na č. 23; po stránce kulturní je naše obec zaostalá; byl opraven bývalý Lidový dům; postaven nový most u požární zbrojnice přes Stonáč;
 • Po zrušení těl. jednot Sokola a Orla ustala veškerá divadelní činnost. Jedině máme v obci kapelu, kterou vede Jos. Kolařík ml. Tato partie je oblíbena i za hranicemi naší obce. K těmto létům 48-53 je nutno podotknout, že to byla léta velmi rušná a bylo chybou, že události v obci nebyly psány jednotlivě za sebou. Až v roce 1954 bylo odhlasováno radou MNV, aby kroniku vedl Jos. Nevyjel ml. Z tohoto důvodu kronika byla psána z paměti jednotlivých občanů a ústních podání. V případě, že by některé události v naší obci nebyly správné, nechť je toto prominuto. V Břestě 15. prosince 1954. Nevyjel Josef
 • 1955 - převážná část soukromých zemědělců hospodaří na 694 ha, JZD obdělává 130 ha půdy;
 • Kulturní činnost až do listopadu nebyla žádná. Až teprve teď uč. Mikulčík J. a pí M. Kartousková založili divadelní kroužek při Osvětové besedě Břest.
 • 1956 - zahájena stavba kravína pro 98 dojnic na Fuksovém poli k Hulínu; v Jánské ulici začali občané v akci „Z“ budovat kanalizaci; 1957 - zemřel prezident Antonín Zápotocký; na celém území proběhly volby, předsedou MNV byl zvolen Vlastimil Šiška, tajemník Josef Činčala;
 • Celkový vzhled obce je dosti ponurý, naprosto se zanedbalo upravovat veřejné cesty, chodníky a trávníky před domy. Naše obec postrádá svůj hanácký ráz. Letos v lednu se vrátili z vězení dva zemědělci, kteří byli v r. 1956 na jaře zatčeni. Celkem v letošním roce zemřelo 13 občanů, narodilo 15 a uzavřených sňatků 11. Rada MNV potvrzuje, že v kronice chybí listy od čísla 238-271

Další fotografie


Divadlo „Paličova dcera“ ( foto V. Zavadil ) „Významný moravský archeolog a numismatik, břestský rodák Inocenc Ladislav Červinka zemřel v Brně 3. října 1952“ ( foto Obec Břest )
Divadlo „Paličova dcera“ ( foto V. Zavadil ) „Významný moravský archeolog a numismatik, břestský rodák Inocenc Ladislav Červinka zemřel v Brně 3. října 1952“ ( foto Obec Břest )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1948 - 1957

Panel 1948 - 1957

 

 • „Zemědělství v naší obci stále potřebuje mladé lidi v rostlinné i živočišné výrobě“ ( foto B. Hrabal )
  „Zemědělství v naší obci stále potřebuje mladé lidi v rostlinné i živočišné výrobě“ ( foto B. Hrabal )
  1958 - na fotbalovém hřišti byly vysázeny topoly
 • 1959 - na č.p. 134 zřízena prodejna samoobsluhy pod heslem „Samoobsluha, důvěra=pokrok. Do kulturního domu byla přestěhována knihovna, je tam nedostatek místa, při krupobití byla poškozena opadaným stropem, po reorganizaci zůstalo pouze 438 knih. Velké potíže jsou s prosazováním ateistické propagandy, jen málo rodičů i z řad místních komunistů odhlásilo své děti z náboženství; žáci vysázeli lesní správě 5460 ks stromků Výnosy na 1ha v JZD: pšenice 25q, žito 24q, ječmen ozimý 24q, jarní 20q,kukuřice na zrno 33q, brambory 115q, cukrovka 198q, pícniny 65q
 • 1960 - vyhlášena Československá socialistická republika, nový státní znak, vyhlášena amnestie; pionýři provolávají hesla v prvomájovém průvodu - „Děkujeme republice, že jsou zdarma učebnice “ ; zdi, vrata, ba i dokonce brána hřbitovní pomalována hesly, která zrovna nebyla v souladu s lidmi, kteří to myslí s JZD v Břestě dobře; ve škole celkem 17 případů infekční žloutenky, zdroj nákazy nebyl odhalen, všichni žáci byly očkováni; celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 27 starších žáků; vlivem televizního vysílání poklesl počet vypůjčených knih z knihovny; byl založen oddíl české házené, v obci je registrováno 9 majitelů osobních vozů, 32 motocyklů, 19 motorových kol a 55 televizorů, po žních bylo na sále kulturního domu 5 týdnů uskladněno vlhké obilí; buduje se kanalizace v celé obci
 • „V masném průmyslu konzervárenském na č.p. 10 pracovalo až 70 zaměstnanců“ ( foto Obec Břest )
  „V masném průmyslu konzervárenském na č.p. 10 pracovalo až 70 zaměstnanců“ ( foto Obec Břest )
  1961 - zrušena vykládka vagónů na železniční zastávce; sčítání lidu-v obci je 1058 obyvatel a 254 domů; zřízena 9. třída povinné školní docházky
 • 1962 - uloveno 260 zajíců a 210 bažantů, myslivci vybudovali líheň bažantů; v místním kině nebyl splněn plán návštěvnosti, za rok se promítalo celkem 85 představení s návštěvou 3746 diváků,
 • Komise pro výstavbu řešila stavbu kanalizace. Veškeré práce související s s kanalisací prováděny po celou zimu uspokojivě. Půda byla rozmrazována zapálením odpadového materiálu z pneumatik. Práce šla pomalu vlivem zmrzlé zeminy, ba někde došlo ku zvýšené pracnosti tím, že stěny výkopu se sesuly. Lidé se v blátě přímo topili, poněvadž zima byla nestálá a převládalo mokré počasí. Asvaltová silnice přes celou obec nacházela se 10 až 15 cm pod blátem, poněvadž fa Ingstav neprováděla dokončovací práce zodpovědně, proto zůstaly naše výchozí komunikace nesjízdné. Reklamace MNV byly bezpředmětné, prostě na připomínky občanů a MNV nebyl brán žádný zřetel. Při výkopu rýhy na stoce „A“ byla zemina uskladňována až na rodinné domky a zem. usedlosti a to do výše horního okraje oken. Tímto počínáním byly obytné domy úplně uzavřeny jak vjezdem, tak východem. Bylo dost i těch, kteří žádali úhradu škody za poškozený dům, neb pozemek. Členové komise žádali investora, aby sjednal nápravu, avšak zůstala bez povšimnutí, a proto komise odmítla nést jakoukoliv odpovědnost. Kanalisační práce ukončeny 20. července 1962. Při kolaudaci nikomu nenapadlo, že práce nebyly provedeny se vší důsledností, ba naopak, práce byla jen odbyta. Vzhled obce velmi utrpěl. Asvaltová silnice na mnohých místech příčně překopána a již nikdy nemůže býti dána do původní roviny. Dokonce některé obytné domy jsou úplně zavodněny, jak se později ukázalo. Prostě voda teče jiným směrem, jak bylo původně plánováno.
 • „Stavba kanalizace byla náročnou prověrkou pro všechny občany“ ( foto B. Hrabal )
  „Stavba kanalizace byla náročnou prověrkou pro všechny občany“ ( foto B. Hrabal )
  1963 - Zima je na koni. Plně využívá bohatého rejstříku svých zbraní, sněhu, mrazu, vichřice a vánic. Jako zkušený taktik sevřel do svých kleští nejzranitelnější článek-železnici. Také s elektřinou bylo nutno zacházet co nejhospodárněji. Televize, rozhlas a denní tisk nabádal naše občany, aby spotřebu el. energie ve špičkách omezili na minimum. Za dlouhých a silných mrazů vody za přehradními zděmi ubylo a tak jí bylo katastrofálně málo. Proto nebylo možno pomáhat tepelným elektrárnám, kde vázl přísun uhlí po železnici. Bylo opravdu velkým zatížením nervů, zvláště když osobní vlaky měly zpoždění až 180 minut. Lidé, kteří za svou prací dojížděli z naší obce, ztrávili čekáním a jízdou 5 až 7 hod. denně. Bylo to asi tak, že lidé pracovali, spali a čekali někde na vlak. Ano, to vše zapříčinila letošní krutá zima. Denně odjíždí z naší obce do zaměstnání různými směry asi 350 až 370 občanů, z toho 45 až 50% pracuje na směny. Nejvíce lidí z naší obce zaměstnávají „Přerovské strojírny “ , „Meopta Přerov “ , „ZPS Hulín “ , „Technoplast Chropyně“ , dále pak „Pal Magneton “ , “Fatra “ v Napajedlích, „Nářadí Hulín “ , dříve Pilana a ještě dříve fy Studeník, „Šohaj“ v Hulíně zaměstnává jen ženy, „Svit“ v Gottwaldově, „Mop “ v Holešově. Ve směru KroměřížPřerov a Kroměříž-Chropyně zřízeny autobusové linky. Cena jízdenky vlakem do Kroměříže činí 1,60 Kčs, za 1 osobu jízdy autobusem činí 2,20 Kčs. Dělnická týdenní jízdenka vlakem do Hulína a zpět stojí 1,70 Kčs. Kdyby naše zemědělství (myšleno tím na celém území státu) vyprodukovalo více masa, mléka atp., nemohlo by dojít ku zdražování masných výrobků jak tomu v letošním roce bylo. Tak na příkl. Salám, který se prodával 1 kg za Kčs 38,-, zdražen na 50,- Kčs za 1 kg. Dále telecí maso, hovězí maso a některé druhy jater. Ukázalo se i to, že v jarních měsících byly tvořeny před naší prodejnou masných výrobků dlouhé fronty, které se zakládaly již před půlnocí. V okresních městech byla provedena taková opatření, že ten, kdo byl z venkova, maso nedostal, neboť se nemohl prokázat kartou, která byla vydána městským nár. výborem; ukončena výroba konzerv na č.p. 10
 • 1964 - porušování dopravní kázně mladými řidiči „Pionýrů“ , pletou si levou stranu s pravou a chodník s vozovkou; v Mladé frontě vyšel na titulní stránce článek o žácích 9. třídy z Břestu
 • 1965 - po deseti letech byl vyčištěn Stonáč, na cesty v obci bylo navezeno 65 vagónů kamene
 • 1966 - zasedací síň MNV slouží jako prodejna potravin v důsledku opravy prodejny Jednota; sklípek pod jevištěm v kulturním domě byl upraven tak, aby se mohl užívat při kulturních akcích; na trati Hulín-Přerov vyměněny koleje a dřevěné pražce za betonové; pracovní doba zkrácena ze 46 na 44 hodin týdně,
 • 1967 - byla dokončena výstavba kravína a na č.p. 10 vybudována čistička obilí

Další fotografie


„K novému rozestavěnému vodojemu v Dornavách byla v roce 1967 postavena cesta a položen rozvod vodovodu o délce 650 m“ ( foto VAK Kroměříž a.s. )
„K novému rozestavěnému vodojemu v Dornavách byla v roce 1967 postavena cesta a položen rozvod vodovodu o délce 650 m“ ( foto VAK Kroměříž a.s. )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1958 - 1967

Panel 1958 - 1967

 

 • „Pod vedením nového faráře P. Josefa Smékala byla opravena věž kostela, vyměněny vadné trámy a střecha byla pokryta měděným plechem, v báni byly nalezeny noviny, dokumenty a peníze z let 1868-1879
  „Pod vedením nového faráře P. Josefa Smékala byla opravena věž kostela, vyměněny vadné trámy a střecha byla pokryta měděným plechem, v báni byly nalezeny noviny, dokumenty a peníze z let 1868-1879" (foto J. Hladil)
  1968 - odhalena pamětní deska k 50. výročí založení Československa u č.p. 20; byl vybudován dlážděný chodník od školy k budově MNV; do školy byla zavedena voda z nového vodovodního řadu;
 • 21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československé republiky, aby „potlačila kontrarevoluci“ , obcí projíždí kolony sovětských vojáků
 • 1970 - při příležitosti 25. výročí ukončení II. světové války a osvobození obce navštívili Břest vysocí důstojníci armády v čele s náměstkem ministra národní obrany generálem Procházkou, kteří uctili památku padlých. Vzácným hostem byla manželka Josefa Kratochvíla z Bohemy na Ukrajině, která po 25 letech hledání našla v Břestě hrob svého muže; na vybudování vodovodu už byla vynaložena částka 906 000,- Kčs, zatím není úplně dokončen; narodilo se 15 dětí a zemřelo 11 občanů
 • 1971 - „Volbami nových kandidátů Národní fronty byla rozhodnuta důležitá etapa v naší společnosti, byla uzavřena kapitola, která ohrožovala socialismus, ale podpora pracujících rozhodla v jeho prospěch a k upevnění jednoty celé naší společnosti“
 • Bezpečnostní komise MNV se stará o zavážení a úpravu Hliníku, řeší stížnosti na špatné veřejné osvětlení, byla zbourána stará pošta ve středu obce, vybudováno svépomocí ústřední topení ve škole; i v kulturním domě bylo zřízeno ústřední topení, dokončena přístavba, nové sociální zařízení a opravena střecha nákladem 636 000,- Kčs; v obci je 51 domů vybavených ústředním topením; jsou potíže se zásobováním břestským chlebem, cizí jej vykoupí, nezbude pro místní; 23. srpna vichřice s průtrží mračen vyvrátila mnoho stromů, u Jednoty bylo po kolena vody; Československé státní statky Hulín, farma Břest hospodaří na 256 ha půdy, chovné jalovice jsou ustájeny na č.p 22, 67, 69 a 73;
 • Pozvánka na oslavu 80. výročí založení požárního sboru
  Pozvánka na oslavu 80. výročí založení požárního sboru
  1972 - na č.p. 108 byla slavnostně odhalena pamětní deska břestskému rodákovi Dr. Inocenci L. Červinkovi, významnému moravskému archeologovi a numismatikovi; v pohostinství Jednota byla zřízena kuchyně pro důchodce, za celý rok bylo uvařeno 9237 obědů, plná cena činila 5 Kčs, na stravu sociálně potřebným občanům přispíval MNV;
 • 19. prosince vyhořel kulturní dům, „byl zapříčiněn zaměstnanci družstva „Kámen “ , kteří svou nedbalostí v opilosti zapříčinili požár maringotky, od níž se chytla střecha sokolovny, což zpozoroval náhodný automobilista. Probudil protější sousedy i nejbližšího požárníka, který s předsedou a velitelem vyhlásili sirénou poplach a hned s dalšími požárníky prováděli záchranné práce. Stříkačky nebylo možno použít pro nedostatek vody v přilehlých studnách. Proto telefonicky požádány městské požární sbory s cisternami: Hulín, Kroměříž, Přerov “.
 • „Pohled na Břest 1972
  „Pohled na Břest 1972" ( foto J. Hladil )
  1973 - obec na své náklady vybudovala nové veřejné osvětlení; bylo otevřeno nové „Nákupní středisko “ Jednoty, nedostatkovým zbožím byla paprika, povidla, marmelády, zápalky; k 1. dubnu 1973 bylo JZD Břest sloučeno se zemědělskými družstvy v Kyselovicích a Žalkovicích a vzniklo tak nové JZD Zámoraví se sídlem v Žalkovicích, hospodaří na celkové výměře 1863 ha, předsedou byl zvolen Petr Netopil
 • „ Od 30. VII. do konce VIII. krásně, vedra 30-32°C, velké sucho, že jeteloviny a otavy se podruhé ani nekosily, usychaly na stojatě. Voda ze všech studní v obci se ztratila, byl to asi společný pramen s vodárnou, tam bylo také málo vody. Voda tekla pouze ráno a večer. Když v poledne přišli pracovníci z pole upoceni a uprášeni, neměli se v čem umýt. A kdo si nenachytal vodu ráno, ani nevařil. Byla proto velká nespokojenost, že u nás se voda zastavuje a jinde ne. Snad i čápi, kteří se v roce 1971 usadili na komíně bývalé Masny, tušili, že v roce 1973 bude tak hrozné sucho. V roce 1972 vyvedli 3 mladé. V roce 1973 se vrátili, hnízdo opravili, ale ani jedno mládě nevyvedli. Snad pud jim napověděl, že vyschnou kolem všechny tůně a rybníky, že by svá mláďata neměli čím krmit“ .
 • 1974 - od 30. března zdražení benzínu o 100%; ředitelkou Základní devítileté školy se po Zdeňku Zaviačičovi stala Božena Valášková; byl založen Český svaz žen s předsedkyní Jarmilou Hermanovou; průměrné výnosy nového JZD byly 51,6 t/ha pšenice, ječmene se urodilo 56,1 t/ha a cukrovky 482,2 q/ha, byly vytrhány mnohé zahrady, keře a stromy lemující příkopy a polní cesty; chovatelé odevzdali 597 králičích kožek pro národní hospodářství;
 • „Členové všech spolků v obci odpracovali stovky brigádnických hodin při opravě kulturního domu“ ( foto archív KM )
  „Členové všech spolků v obci odpracovali stovky brigádnických hodin při opravě kulturního domu“ ( foto archív KM )
  1975 - celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 6 cvičenek z obce; Gustáv Husák byl zvolen prezidentem ČSSR; obec zakoupila pro hasičský sbor zásahové vozidlo T-805 za 7 600,- Kčs; ve dvoře č.p. 10 vybudovali členové SSM vlastní klubovnu; dosud nejsou dostavěny kabiny na fotbalovém hřišti;
 • 1976 - voleb do zastupitelských orgánů se v Břestě odmítli zúčastnit dva „přestárlí důchodci“ ; bylo zrušeno zahradnictví Františka Zatloukala při JZD
 • 1977 - na výročí osvobození obce bylo slavnostně otevřeno a předáno do užívání „Kulturně tělovýchovné zařízení“ , náklady na výstavbu činily více než 2 miliony Kčs; střecha školy byla pokryta hliníkovým plechem; JZD Zámoraví obdrželo za úspěšné hospodaření vysoké státní vyznamenání „Rudý prapor šesté pětiletky “ .

Další fotografie


„Na jaře roku 1977 dosázeli myslivci stromky u vodárny i remízku u rybníka“ ( foto Obce Břest ) „Ostatkový průvod zavítal i na faru“ ( foto SDH Břest )
„Na jaře roku 1977 dosázeli myslivci stromky u vodárny i remízku u rybníka“ ( foto Obce Břest ) „Ostatkový průvod zavítal i na faru“ ( foto SDH Břest )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1968 - 1977

Panel 1968 - 1977

 

 • „25. května 1985 byla na fotbalovém hřišti uspořádána místní spartakiáda, která měla velký úspěch“ ( foto Obec Břest )
  „25. května 1985 byla na fotbalovém hřišti uspořádána místní spartakiáda, která měla velký úspěch“ ( foto Obec Břest )
  1978 - přijelo 50 dětí a učitelů ze Sládečkovců u Nitry na sportovní utkání; byla dokončena stavba kabin na hřišti
 • 1979 - zemřel bývalý president Ludvík Svoboda; zdražen benzín, nafta, elektřina, dětské oblečení a obutí a další zboží; Marie Symerská nacvičila s dětmi divadelní hru „Kouzelná studánka “ ; v lednu byly vyhlášeny celostátní uhelné prázdniny; sovětští vojáci přijeli pobesedovat se žáky školy, při této příležitosti byly promítnuty sovětské filmy;
 • co odebírají a čtou břestští občané-Rudé právo-55x, Zemědělské noviny-48x, Rovnost-26x, Lidová demokracie26x, Svobodné slovo-21x, Mladá fronta-14x, Katolické noviny-53x, Práce-10x, Sport-7x JZD organizuje pro členy zájezdy do Maďarska, do SSSR odjeli 4 družstevníci s rodinami a do Jugoslávie 4 členové na rekreaci; členové Socialistického svazu mládeže si vybudovali na č.p.134 klubovnu; Mlýny Kyjov a JZD Zámoraví zaplatili výstavbu asfaltové cesty ke mlýnu;

 

 

1980 - vlivem mechanizace a chemizace ubývá v krajině zvěře
  1978 1979 1980 1981
Srnčí 15 ks 13 ks 4 ks 3ks
Zajíci 420 ks nestřílelo se 100 ks 151 ks +75 odchyceno živých
Bažanti 1007 ks 418 ks 378 ks 1099 ks

 

 • 1981 - čistička se buduje už 10 let, práce zaostávají; je registrováno 34 členů KSČ, z nich je 6 kandidátů K oslavám 850 let obce byla vydána brožura, s níž místní nebyli spokojeni, do oslav se zapojili členové všech složek Národní fronty, výstavu obrazů Antonína Gazdoše a Antonie Vymětalové spolu s výstavou ručních prací členek Českého svazu žen navštívilo 552 občanů
 • „Rozsáhlá rekonstrukce budovy MNV trvala více než dva roky“ ( foto Obec Břest )
  „Rozsáhlá rekonstrukce budovy MNV trvala více než dva roky“ ( foto Obec Břest )
  1982 - spolupráce Základní školy s MNV je velmi dobrá, patronátní smlouva s JZD Rozvoj nebyla potvrzena, po sloučení s JZD Zámoraví s Hulínem došlo k ochlazení spolupráce, naráží to na finanční prostředky, v Základní škole je 8 tříd s 217 žáky; Mateřská škola splnila všechny plánované akce až na saunování, nebyl autobus pro limit nafty, je přihlášeno 51 dětí TJ Sokol-jezdecký oddíl navázal dobrou spolupráci se Střední zemědělskou technickou školou obor veterinární v Kroměříži, účastnil se 5 dostihů; pořádán Reprezentační ples, Pomlázková zábava, Vinobraní, podniky jsou málo navštěvované. Za to diskotéky mají vysoké návštěvy z celého širokého okolí, ale špatnou morální úroveň
 • 1983 - nová předsedkyně MNV Ludmila Zavadilová byla zvolena do funkce od 31.5.1983; kronikářkou obce se stala Božena Valášková, ředitelka školy; provedena rekonstrukce místností na č.p. 19, bylo tam přestěhováno jednatelství spořitelny, dětský i obvodní lékař( MUDr. Ticháčková a MUDr. Vojta), sběrna šatstva a prádla, holičství a kadeřnictví; dokončuje se stavba čističky odpadních vod; obec zakoupila 350 popelnic a od r.1984 zajištěn byl zajištěn pravidelný svoz domovního odpadu; ceny základních potravin1l mléka 2 Kčs, 1 kg chleba 3,50 Kčs, 1kg másla 40 Kčs, 1 kg mouky 3,50 Kčs, 1 kg cukru 8 Kčs; láhev oleje 16,30 Kčs, tuk 100% 22 Kčs,; pohostinství v obci nebylo otevřeno v souvislosti s opravou budovy MNV, byl v provozu Motorest pod správou Restaurací a jídelen Kroměříž
 • „M. Jakeš v JZD“ ( foto Obec Břest )
  „M. Jakeš v JZD“ ( foto Obec Břest )
  předsedkyně Českého červeného kříže Marie Šišková darovala 40x svou krev a získala Zlatou plaketu dr. Jánského; za pomoci Agrostavu provedli členové TJ Sokol fasádu na kabinách na fotbalovém hřišti;
 • Břest má 890 obyvatel, kteří vlastní 102 aut, 15 barevných televizorů, 80 automatických praček, v každém domě je televize černobílá. Největší zájem je o televizory Tesla Kolor s obrazovkou v japonské licenci. Cena televizoru byla 15 200 Kčs. Vývoj aut se stále zlepšoval. Šlágrem bylo auto značky „Škoda Garde “ , cena Škodovek od 54 000-64 000 Kčs.
 • Výbor TJ Sokol uspořádal 10 tanečních zábav, sál má kapacitu 400 lidí, účast na těchto zábavách byla 600 až 800 mladých lidí. Pořadatelská služba nemohla tuto masu zvládnout. Mladí lidé na těchto zábavách byli oblečeni v riflích a bundách. Společenský oblek nebyl požadován. V oblibě byl tanec nepojmenovaného charakteru, každý si tančil, co chtěl. Projev pohybů byl klátivý na místě nebo trochu z místa. Přesto, že je v naší republice 300 učitelů tance a publikováno 200 novinek v tancích, nepodařilo se do povědomí mládeže toto dostat. Projev tanců a chování odrážel situaci v mravní výchově. Mládež se opíjí, omamují se drogami, pak dělají výtržnosti, kradou kola a rozbíjejí nábytek. Snad sociologové v příštím období zhodnotí tuto dobu a vyvodí důsledky. Zlepšením mravní výchovy se zabýval i XIV. sjezd KSČ, ministerstvo školství a všechny organizace.
 • „Společný zemědělský podnik Agrostav Kroměříž provedl adaptaci sociálního zařízení a rekonstrukci mateřské školy nákladem 506 tisíc Kčs“ ( foto Obec Břest )
  „Společný zemědělský podnik Agrostav Kroměříž provedl adaptaci sociálního zařízení a rekonstrukci mateřské školy nákladem 506 tisíc Kčs“ ( foto Obec Břest )
  1984 -pošta v důsledku opravy budovy MNV byla přestěhována na č. 10; pro konfliktní situaci na zábavách měl Sokol zákaz zábav do konce srpna 1984
 • 1985 - 24.3. došlo na železniční stanici k smrtelnému úrazu pod vlivem alkoholu. Mladíka přejel vlak, když se vracel ze zábavy, která byla v Břestě; zahájena rekonstrukce domu č. 134 –bývalé prodejny Jednoty na zpracovnu ovoce; Místní lidová knihovna pod vedením Anny Koudelníčkové půjčovala 2x týdně knihy na kulturním domě, když se topilo, nafta stála 5,80 Kčs/l, spotřeba za hodinu byla 30 litrů; S přídělem nafty (pro kulturní dům) od okresního výboru ČSTV nebylo možno zajistit řádné topení pro výuku tělesné výchovy pro zdejší základní školu. Volně nakoupit naftu nebylo možné.; ve školní jídelně se vařilo pro 240 strávníků; prodejna masa byla umístěna n v nevyhovujících prostorách na č. p. 10. Patřila pod spotřební družstvo Jednota, s ročním obratem 1,4 mil. Kčs; 1.6.1985 bylo opět otevřeno místní pohostinství umístěné v budově MNV; v provozu byla čistička odpadních vod; Anna Halouzková ošetřovatelka dojnic na farmě v Břestě z JZD Rozvoj, byla dne 30. 4. 1985 na Pražském Hradě oceněna titulem “ Hrdina socialistické práce “ ;
 • Problém byl s elektřinou. Stanovený limit elektrického proudu neodpovídal potřebě obce. Bylo vypnuto každé druhé světlo, aby se ušetřilo na elektřině. Nedostatečné osvětlení obce vyvolávalo nespokojenost občanů a tento problém byl několikrát řešen na plenárním zasedání. Úspěch nebyl, neboť stanovený limit okresem musel být dodržen.
 • „TJ Sokol pořádala organizované zájezdy svým autobusem na lední hokej do Gottwaldova, na plavání do Přerova a lyžování na Troják“ ( foto Obec Břest )
  „TJ Sokol pořádala organizované zájezdy svým autobusem na lední hokej do Gottwaldova, na plavání do Přerova a lyžování na Troják“ ( foto Obec Břest )
  1986 - byla předána k užívání zpracovna ovoce, zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, a demolice budov na č.p. 10; telefon vlastnilo 55 občanů; jezdecký oddíl při TJ Sokol se zúčastnil dvou klusáckých dostihových dnů ve Velké Chuchli
 • 1987 - zahrádkáři zpracovali celkem 15 tun jablek na mošt a v listopadu pořádali hojně navštívenou Kateřinskou zábavu; knihovna, která měla 2555 svazků, byla přestěhována z kulturního domu na č.p. 19; trvale zaměstnaných členů JZD bylo 529, průměrný plat činil 2878,- Kčs kromě odměn; životní úroveň v obci se zvyšovala. Dokladem toho bylo, že přibývalo aut, barevných televizorů a videa(obraz i zvuk na kazetách);
 • Na počest 70. výročí VŘSR bylo v roce 1987 uzavřeno celkem 216 individuálních závazků a devět závazků kolektivních ze složek Národní fronty; Byl to rok bojů za mír, pokrok a přátelství.

 

Další fotografie


( foto archív KM )
( foto archív KM )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1978 - 1987

Panel 1978 -1987

 

 • 1988 - pokračovala plynofikace obce a oprava fasády na č. 19; dokončovala se zpracovna ovoce na č.134, u které byla zbudována telefonní hovorna; nová požární zbrojnice byla slavnostně předána k užívání 23. července.
 • „Slavnostních průvodů k výročí osvobození obce se účastnili členové všech složek Národní fronty“ ( foto Obec Břest )
  „Slavnostních průvodů k výročí osvobození obce se účastnili členové všech složek Národní fronty“ ( foto Obec Břest )
  úroda jablek byla letos slabá a navíc nebylo potřebných lahví, proto se sterilovaný mošt nevyráběl; JZD Rozvoj se sídlem v Hulíně-na sklonku roku byla zahájena výstavba kravína K-240 v Břestě. V přidružené výrobě je zajišťována výroba obloukových hal, výroba oken ve stolářské dílně, broušení pil a lití podlah pod názvem Gamapest. Družstevní pekárna pekla každý den 1000 chlebů. Zásobovala především družstevníky na svých farmách. Pro potřeby spotřebitelů v naší obci zůstalo 500 kusů chleba.
 • Provozovna Restaurací a jídelen neuspokojovala potřeby zákazníků. Výběr kvalitních teplých jídel a nealkoholických nápojů byl neuspokojivý. Vedení této provozovny nemělo zájem o zlepšení situace. Při kontrolách bylo upozorněno na závažné závady, ale RaJ nereagoval na inspekční záznamy. V loňském roce se zde vystřídali tři vedoucí.
 • Osvětová beseda byla zřizovatelem hudebního souboru, který během roku provedl 6 hudebních produkcí. Důvod k slabé činnosti lze spatřovat v malém zájmu pořadatelů o dechovku. Odvod 8% byl odveden dle platných směrnic.
 • Socialistický svaz mládeže-činnost základní organizace se změnou nového výboru se podstatně zlepšila. Posledního dubna se uskutečnilo stavění máje a posledního května se konalo kácení, kterému předcházel veselý průvod masek přes vesnici. V průběhu roku bylo několik brigád a to na klubovně, která pak byla prodána soukromníkům jako obydlí. Dále svazáci vysazovali stromky u silnice směrem k Hulínu(350 ks)a při dokončování požární zbrojnice.
 • „Novou hasičskou cisternu posvětil na hody 1990 biskup Jan Graubner“ ( foto SDH Břest )
  „Novou hasičskou cisternu posvětil na hody 1990 biskup Jan Graubner“ ( foto SDH Břest )
  Sbor pro občanské záležitosti měl celý rok bohatou činnost. U příležitosti 40. výročí Vítězného února zajistil setkání občanů narozených v roce 1948. Prováděl vítání dětí do života, slavnostně předával občanské průkazy, navštěvoval jubilanty.
 • Zvláště významná byla návštěva občanky Pavlíčkové v domově důchodců ve Zdounkách, která slavila sté narozeniny. V tomto roce také zemřela.
 • KSČ - úkolem KSČ bylo plnění usnesení vyšších stranických orgánů a koordinace činnosti všech složek v obci. Registrovaných členů bylo v obci 24, organizace žila přestavbou, která jen pomalu hýbala celou společností.
 • 1989 Nahlédneme-li do kroniky, poslední léta se neustále poukazovalo na morálku lidstva, na špatnou ekologii, na boj o zachování míru a na pochopení vzájemných vztahů mezi společenskými formacemi. Jaké události proběhly v tomto roce:

- 40. výročí vzniku JZD, sjezd JZD v závěru roku-rozpory

- 40. výročí založení Pionýrské organizace SSM

- 40. výročí jednotné tělovýchovy

- 23.2.1989 úspěch americké kosmonautiky-sonda Voyager2 nazvaná „Cestovatel“ objevila 6 prstenců u Neptuna

- 13. světový festival mládeže a studentstva v Pchjongjangu v KLDR

- zrušení vedoucí úlohy KSČ, změna vlády, změna prezidenta, změny v odborové organizaci(rozbití odborů),

 • rušení Lidových milicí, mimořádný sjezd KSČ, od 1.1.1990 velká amnestie. Prolínání starého a nového ztěžovalo rozvoj demokracie. Nespokojenost s vedením státu vyvrcholila v listopadu. Vrcholem byl zásah veřejné bezpečnosti proti demonstraci studentů na Národní třídě v Praze dne 17. listopadu 1989. Během 10 dnů se změnil celý systém státu. Převratnou situaci zhodnotí jistě historikové, kteří budou na tuto situaci pohlížet s odstupem času.
 • „Přestavbou Domova vznikly prostory pro ordinace lékařů, rehabilitace a další služby“ ( foto Obec Břest )
  „Přestavbou Domova vznikly prostory pro ordinace lékařů, rehabilitace a další služby“ ( foto Obec Břest )
  1990 - Místní národní výbor skončil svou činnost dne 24.11.1990 tzv. „komunálními“ volbami, novými členy obecní rady se stali: František Řihák-starosta, Pavla Lochmanová-zástupce starosty Ing. Václav Hladil-člen obecní rady Marie Zavadilová-členka obecní rady Jaromír Kutěj-člen obecní rady Vznikly nové politické strany v obci - Československé strana lidová s 62 členy, Strana zelených s 24 členy a nadále zůstala Komunistická strana Československa s 31 členy
 • pohostinství Jednota ukončilo činnost v obecní hospodě k 31.12.1990, převzalo ji do pronájmu zemědělské družstvo, motorest Favorit byl provozovaný soukromou podnikatelkou paní Danuší Slováčkovou z Přerova; v převážné části obce (mimo ulici k nádraží)byla dokončena plynofikace; hasičům byla předána automobilová cisterna Š 706 CAS 25, v tomto roce nebyl zaznamenán žádný požár; na základě změn v republice se JZD Rozvoj rozpadlo, na podzim vzniklo nové zemědělské družstvo, které pracovalo na polích v Břestě a Žalkovicích; organizace Českého svazu chovatelů, která měla 30 členů, vykoupila celkem 645 živých králíků, z důvodu nepříznivých cen kožešin členové likvidovali chovy lišek, nutrií apod.
 • Rok byl plný překvapení, nervozity a neklidu, snížila se životní úroveň tím, že se všechno zdražilo, šířila se snaha o rozbití zemědělských družstev, vzniklo napadání mezi stranami, (nejvíce byli napadáni komunisti), vzrůstala kriminalita, stoupala nezaměstnanost, prodávaly se obchody do soukromých rukou(vznik konkurence) a upadala morálka. (poslední zápis kronikářky obce Boženy Valáškové, skončila i jako ředitelka základní školy)
 • „Povodně, které v červenci 1997 zasáhly celou Moravu, postihly domy na Moštěnkou“ ( foto J. Regent )
   
  1991 - byly vysazeny sakury a hlohy podél cesty; dům č.p. 19 byl vrácen původnímu vlastníkovi p. Šopkovi, z budovy byly přemístěny na faru ordinace lékařů, pobočka České spořitelny se přestěhovala na č.p. 2; Sbor dobrovolných hasičů oslavil v červenci 100 let od založení; Jednota uzavřela svou prodejnu po otevření tří soukromých obchodů; nastoupil nový ředitel školy Mgr. Josef Lukášek
 • 1992 - starostkou obce se stala Marie Zavadilová
 • 1993 - 1. ledna byla rozdělena republika na 2 samostatné státy, probíhá kolkování peněz a jejich výměna za nové; budova fary dostala novou eternitovou krytinu; školní jídelna zajišťuje stravu pro důchodce do jídlonosičů; podél cesty ke mlýnu byla vysázena alej ovocných stromů
 • 1994 - jako duchovní správce v Břestě skončil P. Jan Slíva, nastupuje P. František Janíček; obec převzala obecní hospodu od zemědělského družstva; na motorestě od 1.1.1995 nastupuje p. Michalčík z Kroměříže
 • 1995 - v parlamentu ČR byl schválen znak a prapor obce; nákladem 9 mil. Kč byl přestavěn Domov
 • 1996 - uzavřena prodejna Masa a uzenin na č.p. 10
 • 1997 - z obecní hospody byly odvezeny výherní automaty, což bylo občany kladně hodnoceno; v zahradě kulturního domu bylo zřízeno víceúčelové hřiště; byla obnovena socha prezidenta Masaryka před školou

Další fotografie


„Strana zelených požádala obecní úřad o uvolnění finanční částky na výsadbu stromů na návsi“ ( foto Obec Břest ) Zbrojnice 1986
„Strana zelených požádala obecní úřad o uvolnění finanční částky na výsadbu stromů na návsi“ ( foto Obec Břest ) Hasičská zbrojnice 1986

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1988 - 1997

Panel 1988 - 1997

 

 • 1998 - v soutěži Vesnice roku 1998 v regionu Střední Morava skončil Břest na druhém místě a získal Modrou stuhu za udržování místních tradic a úroveň kulturního života v obci; finančně náročná byla rekonstrukce elektrického vedení, vodovodu, plynu a odpadů ve školní jídelně, kuchyně byla rozšířena o samostatnou umývárnu nádobí; v budově radnice byla provedena izolace zdiva, výměna oken v přízemí a rekonstrukce sociálních zařízení v patře budovy; restaurování památkově chráněného kříže a sochy sv. Jan Nepomuckého u kostela provedl akademický sochař Jiří Lendr z Prahy.
 • „Hlavními organizátory Hubertových jízd je Hanka Dostálová z čp. 22 a přátelé koní.“ ( foto H. Dostálová )
  „Hlavními organizátory Hubertových jízd je Hanka Dostálová z čp. 22 a přátelé koní.“ ( foto H. Dostálová )
  Na podzim jsme se sami pustili do stavby dvou autobusových čekáren. Styl čekáren byl přizpůsoben stavbám z lícového zdiva. V letošním roce provádělo Povodí Moravy čištění Moštěnky. Při čištění musely být v některých místech narušeny břehy, aby se tam dostala technika a tyto nebyly zpětně řádně opraveny.
 • 1999 - na Silvestra o půlnoci byl před kostelem přípitek, sešlo se okolo 150 občanů; nové dětské hřiště za budovou obecního úřadu se stalo nejnavštěvovanějším místem v obci; sportovnímu klubu byl zakoupen starší autobus; honební společenstvo zasadilo společně s žáky základní školy 25 stromků podél potoka Stonáč a Černého potoka.
 • Probíhá jednání na zahájení územního řízení na výstavbu dálnice D1 Hulín – Říkovice. Termín výstavby se stále odsunuje. Výstavba dálnice by značně ulevila dopravně zatížené silnici č.55 a hlavně by se ulevilo občanům při přecházení této silnice. Obec rozhodla zavést nádoby na tříděný odpad (sklo, plasty). Každý rok při placení popelnic je v obci rušno a občané si pomalu zvykají na skutečnost, že za odpady se platit musí!
 • 2000 - V letošním roce obec zvítězila v soutěži a obdržela zlatou stuhu. Získala titul „Vesnice roku 2000“ ve Zlínském kraji a postoupila do celostátní soutěže, kde se umístila na třetím místě. Slavnostní vyhlášení se konalo 29. 9. 2000 v kulturním domě za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR, Krajského úřadu Zlínského kraje a starostů okolních obcí. Odpoledne pokračoval program taneční zábavou, na kterou byli pozváni všichni občané.
 • „Socha p. Marie Hostýnské byla přestěhována z farní zahrady“ ( foto Obec Břest )
  „Socha p. Marie Hostýnské byla přestěhována z farní zahrady“ ( foto Obec Břest )
  Břestské kapela, má nový název-Hanačka Břest; Iva Hudečkové otevřela na č.p. 311 v Jánské ulici pohostinství H-Club; do kostela byly instalovány nové varhany, byl vymalován.
 • Obecní zastupitelstvo v roce 2000 rozhodlo zakoupit se školou sousedící dům č.p. 62 a vybudovat v dolní části budovy obecní knihovnu a klub pro důchodce. Horní patro by mělo být propojené se školou a rozšířit ji o odborné učebny (počítačová, výtvarná, hudební, apod.). Ve dvorní části obou budov je velkým přáním školy a obecního úřadu postavit novou velkou tělocvičnu, aby se tak žáci po téměř 100leté historii budovy dočkali důstojné možnosti sportovního vyžití, jako je tomu na všech nejen 9ti-letých školách na okrese Kroměříž. Na podzim roku 2003 jsme se dočkali začátku stavby nové tělocvičny na školním dvoře! Budova přímo rostla před očima, a protože všichni žáci ji měli denně na očích z oken školy, zbýval velký prostor pro fantazii, jak asi bude vypadat, a hlavně už aby byla hotova. 1. října 2004 byla nová tělocvična slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Celá veřejnost měla možnost si prohlédnout celou novostavbu včetně opraveného obecního domu vedle budovy školy, kde byly zřízeny pro školu dvě nové učebny.
 • 2001 - 20.-21. 2. se starostka obce zúčastnila na Pražském hradě setkání vítězných obcí ze 14 krajů republiky v soutěži Vesnice roku 2000. Čekalo je přijetí u prezidenta V. Havla a předsedy Senátu P. Pitharta; delegace z obcí sdružených ve spolku Ječmínek navštívila rakouskou obec Grosskrut. Představitelé této obce přijeli do Břestu 24. února a projevili zájem navázat s námi družbu. V sobotu 12. května navštívilo Břest 50 jejich občanů.
 • V posledních letech se v obci značně rozšířil chov koní. Jedna s chovatelek pořádá s přáteli na podzim Hubertovu jízd, které se zúčastňuje okolo 50 koní a v měsíci červenci Country bál.
 • „Během slavnostního otevření nové sportovní haly vyzkoušel biskup Josef Hrdlička některá sportoviště“ ( foto Obec Břest )

  „Během slavnostního otevření nové sportovní haly vyzkoušel biskup Josef Hrdlička některá sportoviště“ 

  ( foto Obec Břest )

  Organizace Křtinské pouti zaznamenala diskusi a požadavky na změnu v její organizaci. Změna měla spočívat v tom, že v pátek se bude vyjíždět dříve, bude upuštěno od noclehu v Račicích, půjde se až do Křtin a zde se bude spát dvě noci. Změna byla zatím zamítnuta.
 • Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110. výročí od svého založení. Na hody byla slavnostně posvěcena olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou, nová stříkačka, PS 12. Současně byl posvěcen i historický „Chevroopel“ , který si hasiči sami opravili. Na hody přijeli i hasiči z Grosskrutu. Na činnost sportovního klubu obec přispěla částkou 108 tis. Kč.
 • obec vykoupila pozemky k nádraží pro budoucí výstavbu domů za cenu 50 Kč/1m2; provedena sedlová střecha na hasičské zbrojnici; obnovila se věžička na střeše školy, která spadla za války; proběhla kolaudace rybníka Losky; obec vykoupila dům č.231;
 • noví ředitelé MŠ -M. Filínová; ZŠ-P. Talla, vedoucí školní jídelny A. Koudelníčková; na Domově má ordinaci všeobecná lékařka Slavíková (denně), dětská lékařka Horáková (1x za 14 dnů), zubní MUDr. Joklová (1x týdně), problémy jsou s rehabilitací, pojišťovna nechce hradit úkony, p. Zádrapová z Hulína provozuje pedikérské služby;
 • „Fotbalisté vybojovali v roce 2001 postup do I.B třídy krajské soutěže.“ ( foto Obec Břest )
  „Fotbalisté vybojovali v roce 2001 postup do I.B třídy krajské soutěže.“ ( foto Obec Břest )
  Na hřbitově byl obcí zřízen čestný hrob s ostatky Inocence L. Červinky; probíhá výkup pozemků pro stavbu dálnice
 • Česká spořitelna zrušila pobočku v obci. Místní pošta při rušení pošt značně omezila provozní dobu na místní poště a veškerá jednání byla neúspěšná. Při veškerých problémech ve stavu domu čp. 10 se podařilo zachovat občanům aspoň masnu.
 • 2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje, aby bylo uděleno čestné občanství Obce Břest ing. Miloslavovi Vlčkovi, poslanci Parlamentu ČR, který pomohl zajistit dotaci ve výši 30 milionů na stavbu Sportovního centra Břest.
 • Pokračovala oprava památkově chráněného domu čp. 62, celková částka činila 5 265 000,- Kč.
 • Byly vykáceny přerostlé topoly na fotbalovém hřišti; do okresního archívu byly odvezeny kroniky obce, které si v roce 1994 obec zapůjčila a odmítala vrátit.
 • 2006 - v obci byla rozhodnutím státu zrušena stavební komise, občané již nebudou mít možnost vyřídit povolení nebo ohlášení na drobné stavby nebo ploty; velmi vzorně se o děti a mládež stará sportovní klub a hasiči; dechové hudbě Hanačka byl schválen příspěvek ve výši 100 tis. Kč,- na pořízení CD nosiče; od 7.7.2006 převzal správu farnosti P. Jiří Putala, bydlí na faře v Chropyni a dojíždí také do Kyselovic a Žalkovic
 • Při budování rychlostního koridoru byla zbourána budova zastávky Českých drah“ ( foto Obec Břest )
  Při budování rychlostního koridoru byla zbourána budova zastávky Českých drah“ ( foto Obec Břest )
  V oblasti dopravy je situace stále zoufalá. V letošním roce vlivem objížďky, která byla z důvodu opravy silnice na Holešov, byla situace neúnosná. Nebyl brán ohled na stanovisko obce, ani na petici občanů obce, kteří poukazovali na stav vozovky přes obec a otřesy, které vyvolávají auta při nájezdu na kanalizační vpusti.
 • Změnou územního plánu obce vznikla za dráhou průmyslová zóna Zápotočí, proběhla petice proti výstavbě a články v novinách.
 • Občané, kteří vlastnili pole v zóně a měli šanci je výhodně prodat, byli proti těm, co protestovali.
 • Zastupitelstvo nesouhlasí s průzkumem a exhumací německých vojáků na místním hřbitově. Žádost podal spolek o německé hroby. Tito němečtí vojáci v počtu 6 nebyli oběťmi bojů 7.5.1945, ale zemřeli v lazaretě v místní škole a byli pochováni samotnými Němci již v měsících březnu a dubnu 1945. Pouze jeden voják padl při bitvě a tohoto pochoval P. Suchánek vedle již stávajících hrobů a to v den, kdy se konal pohřeb 12 mužů-Rumunů, Ukrajinců a Slováků a to 8. 5. 1945.

Další fotografie


Pohádkový les Břest 1999 Vesnice roku 2000
Pohádkový les Břest 1999 Vesnice roku 2000
   
   

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 1998 - 2007

Panel 1998 - 2007

 

 • 2008 - prezidentem zvolen opět Václav Klaus, volby do zastupitelstva kraje se zúčastnilo 41% občanů, vláda podporovala obnovitelné zdroje, zastupitelstvo schválilo výstavbu jedné fotovoltaické elektrárny při cestě za fotbalovým hřištěm
 • „Nad rekonstrukcí „Bitvy o Břest“ převzal záštitu Zlínský hejtman Libor Lukáš“ ( foto Obec Břest )
  „Nad rekonstrukcí „Bitvy o Břest“ převzal záštitu Zlínský hejtman Libor Lukáš“ ( foto Obec Břest )
  Novou ředitelkou MŠ byla jmenována Jitka Ženčáková ze Žalkovic; u čističky odpadních vod proběhla rekonstrukce Bitvy o Břest za účasti 200 členů různých vojenských klubů. Na akci se podílela i Armáda ČR se svou technikou. Přítomni byli také pamětníci bojů, kteří do obce dosud dojíždí. Akce přilákala několik tisíc hostů.
 • Obec opět požádala o dotaci na II. etapu výstavby sportovního areálu na Rajčudě. Firma Rovina pokračovala v pracích i přes to, že byla starostkou upozorňována, že vhodné by bylo pokračovat, až přijdou peníze. Dotaci se nepodařilo zajistit a sportovní areál byl rozestavěný.
 • 2009 Česká republika se stala na půl roku předsednickou zemí Evropské unie, voleb do parlamentu EU se v ČR zúčastnilo 28,2% občanů.
 • Při nedělní bohoslužbě 19.4. proběhlo pravidelné roční sčítání v kostele, bylo přítomno 157 věřících; na věži kostela umístila firma RAAB Computer anténu pro šíření bezdrátového internetu.
 • 2010 - do obce přišly povodně, postihly mlýn a vylil se rybník na Rajčudě; obec odmítla ze svého rozpočtu uhradit částku, kterou firma Rovina Hulín prostavěla v areálu Rajčuda, protože byla upozorněna, že obec nezískala na tuto akci dotaci, po složitých jednáních proběhla nakonec v červenci kolaudace a areál mohl být užíván veřejností; zastupitelstvo obce mělo dosud 11 členů, na další volební období bylo schváleno členů 15, starostou obce byl zvolen Navrátil Jaromír z č. 120, místostarostkou Anna Koudelníčková č. 99; po dvaceti letech skončila jako kronikářka Marie Zavadilová, s psaním pamětí obce Břestu souhlasila paní Věra Zemánková z č. 202; zastupitelstvo schválilo pronájem obecní hospody pivovaru Zubr Přerov, neschválilo umístění sportovního letiště za dráhou
 • „Členové Veteránklubu Břest se svými stroji navštěvují každoročně Křtiny během pouti břestských farníků“ ( foto Obec Břest )
  „Členové Veteránklubu Břest se svými stroji navštěvují každoročně Křtiny během pouti břestských farníků“ ( foto Obec Břest )
  2011 - na Domově skončila zubní ordinace dr. Joklové, dožínek Zlínského kraje v Kroměříži se opět zúčastnila početná skupina břestských Hanáků v krojích; vyšlo první číslo nového barevného zpravodaje obce
 • 2012 - obec zakoupila parcely bývalého č.p. 69 pro potřeby obecního dvora; byl zahájen prodej parcel v nové lokalitě u nádraží; neznámý pachatel odcizil bronzovou sochu T.G.Masaryka u školy; dokončena oprava hlavní brány na hřbitově; cirkus Berousek zavítal do obce a potěšil svým představením hlavně malé návštěvníky; po rekonstrukci otevřela svou prodejnu Jednota COOP; Ludmila Zavadilová na č.p. 185 ukončila činnost obchůdku „Na Jánské“ ; v kostele bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení;
 • 2013 - Miloš Zeman se stal novým prezidentem, skončila vláda premiéra Petra Nečase, v říjnu se konaly předčasné parlamentní volby; dobrovolníci během Tříkrálové sbírky vybrali po obci celkem 31 428 Kč;
 • Klub dárců krve okresu Kroměříž v roce 2010 ocenil Zuzanu Petrovou za 50 odběrů krve, v roce 2011 Jaroslava Truhláře za 40 odběrů a v roce 2012 Antonína Kubelu, který 50x daroval svou krev;
 • V květnu zemřela v domově důchodců v Kroměříži naše občanka Marie Adamová (z č.159), která v lednu oslavila 100 let; byla vykradena břestská pekárna-její vybavení (kádě na těsto, stroje), vzbuzuje to otazník; čerpací stanice Q-group Břest se „díky „kvalitě“ benzínu dostala až do televizní stanice Prima a tisku. Stížnost řidičů na palivo, hodně aut muselo jít na vyčištění palivového systému
 • Firma SMO Otrokovice položila 1640 m2 nové dlažby chodníků v dolní části obce; opravu osvětlení hodin na kostelní věži a zvonění provedla firma Elspomont Vlkoš; obec navštívil astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, v zaplněné hasičské zbrojnici proběhla přednáška „Okna vesmíru dokořán po 30 letech“
 • „Spanilou jízdu na kolech bez přehazovačky a cvrka si po krásách břestských humen užilo více jak 60 nadšenců“ ( foto Obec Břest )
  „Spanilou jízdu na kolech bez přehazovačky a cvrka si po krásách břestských humen užilo více jak 60 nadšenců“ ( foto Obec Břest )
  2014 - 27. února přijeli zástupci běloruského města Brest, kteří by chtěli vytvořit asociaci evropských měst a obcí stejného jména, další běloruská skupina přivezla v dubnu pozvání k výročí města, naše delegace se od 25. července zúčastnila oslav 995 let od založení běloruského Brestu; obnovení sochy TGM před školou; 170 zájemců si mohlo odebrat kompostéry na domácí bioodpad, které byly pořízeny z evropské dotace; hasičské kácení májky na Rajčudě proběhlo „v budovatelském duchu s pionýry a pod vedením zasloužilých členek JZD“ ; veterán klub uspořádal na hody už 5. výstavu historických strojů; při adventním koncertu dechové hudby Hanačka vystoupil známý klarinetista Felix Slováček
 • 2015 - obec odkoupila dům č.p. 75 od původního vlastníka, který měl záměr ze svého rodného domu vybudovat ubytovnu; pro údržbu zeleně byl zakoupen nákladem 850 tis. Kč zahradní víceúčelový traktor Titan 740; k 70. výročí osvobození natočila Česká televize dokumentární seriál „Jaro 1945“ v němž břestští pamětníci vzpomínali na osvobození obce; proběhla rekonstrukce Boží Muky za vodárnou; modeláři otevřeli nové letiště za dráhou; 
 • přes středozemní moře se do Evropy dostaly statisíce migrantů ze severní Afriky a středního východu většinou bez dokladů, díky vstřícnosti ztrácí Evropa schopnost bránit se islámským radikálům
 • „Každoroční „Poděkování za úrodu“ je přehlídkou krásy hanáckého kroje“ ( foto Obec Břest )
  „Každoroční „Poděkování za úrodu“ je přehlídkou krásy hanáckého kroje“ ( foto Obec Břest )
  2016 - rekonstrukci chodníku provedla firma Stanix Zlín velmi nekvalitně, neodstranila vzniklé závady, obec celou záležitost řešila právní cestou; na poli v Dornavách byla nalezena kartička se zpětnou adresou, která přiletěla na nafukovacím balónku, vypustily jej děti z mateřské školy města Mertzwiller v severní Francii; čínská velvyslankyně a senátor Ivo Valenta navštívili akciovou společnost Zámoraví; od 1. října je novým provozovatelem benzínové pumpy firma ONO; na hřbitově bylo odcizeno mobilní WC; na fotbalovém hřišti byla nákladem 300 tis. Kč vybudována automatická závlaha trávníku, břestští fotbaloví dorostenci vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské soutěže;
 • 2017 - proběhla oprava interiéru a sociálního zařízení obecní hospody; delegace z naší obce navštívila francouzský Brest a polský Brzescz Kujawski; firmou HP Kámen Hulín byl restaurován kříž u hřiště při výjezdu na Kroměříž;
 • při listopadovém koncertě představila dechová hudba Hanačka posluchačům své čtvrté CD, jehož kmotrem byl zpěvák Josef Zíma;
 • V okolí Zlína se rozšířil prasečí mor, byly odloveny stovky divokých prasat, hrozí zavlečení nebezpečné nemoci do domácích chovů. Povinně jsou registrovány prasata drobných chovatelů. Valná hromada Sportovního klubu schválila prodej kulturního domu za 1 Kč k termínu 1.1.2018.
 • 2018 - Na XVI. Všesokolském sletu v Praze cvičily se žalkovskými Sokoly i čtyři starší žákyně z Břestu; už pátá obecní zabíjačka nabídla početným zájemcům vepřové speciality řeznického mistra z Bystrovan u Olomouce;
 • po schválení dotace téměř 2 mil. Kč zahájila v určených lokalitách zahradnická firma „Paměť Krajiny Brno “ výsadbu stromů a keřů okolo polních cest; oblíbenou společenskou akcí o prázdninách se stalo vaření guláše v zahradě H-klubu; po hodech se rozjely stavební práce na dokončení areálu Rajčuda, postavena bude nová centrální budova se sociálním zařízením, zastřešení lavic a altán pro muzikanty, včetně rozšíření rybníka

Další fotografie


„ Obrazy Antonína Gazdoše zapůjčila k hodové výstavě v roce 2015 i dcera známého břestského malíře“ ( foto Obec Břest ) „Obecní ples pořádaný ve spolupráci se sponzory už od roku 2012 má své příznivce v širokém okolí“ ( foto Obec Břest )
„ Obrazy Antonína Gazdoše zapůjčila k hodové výstavě v roce 2015 i dcera známého břestského malíře“ ( foto Obec Břest ) „Obecní ples pořádaný ve spolupráci se sponzory už od roku 2012 má své příznivce v širokém okolí“ ( foto Obec Břest )

 

Ke stažení


Zde si můžete stáhnout grafický panel ve formátu PDF, který byl vystaven na výstavě v obecní knihovně.

Panel 2008 - 2018

Panel 2008 - 2018

Časová osa událostí


► 1918

 • 28.října den vzniku samostatného československého státu

► 1919

 • 1. května zasazení lip Svobody před č.20
 • rozšíření budovy železniční zastávky z roku 1909

► 1920

 • zřízen v obci poštovní úřad ze staré kovárny č.pop. 86
 • v Křtinském kostele umístěn obraz Panně Marii Křtinské

► 1921

 • založení Jednoty československého orla
 • dokončena elektrifikace obce, prvních 17 světel veřejného osvětlení

► 1923

 • při sboru dobrovolných hasičů vznikl odbor samaritánský pro ženy, po roce 1945 přešel pod Červený kříž

► 1924

 • 19. března uspořádal Kontrolní spolek v Břestě první výstavu dobytka a to na návsi mezi farou a č.p.35. Další hospodářská výstava je v roce 1928 a také 1. května 1933
 • JUDr. Josef Lochman zakoupil do kostela zvon zasvěcený sv. Jakubovi
 • začátek stavby Lidového domu - Orlovny
 • zřízena četnická stanice
 • prodloužení elektrické sítě na železniční zastávku

► 1925

 • dokončena přístavba Měšťanské školy z r. 1904

► 1926

 • spolek Orel zřídil kino v Lidovém domě pod názvem Lido-Bio

► 1927

 • 29. července byla slavnostně otevřena zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů

► 1928

 • měl Břest své zástupce při vítání TGM v Kroměříži
 • postaven Domov pro přestárlé (JUDr. Josef Lochman)
 • osazena deska na zdi Domova se jmény padlých občanů v i. Světové válce

► 1929

 • založena Mateřská škola s působením kláštera Chudých školských sester Matky Boží
 • Odhalena busta T. G. Masaryka
 • postavena kuželna v Lidovém domě

► 1930

 • Odhalena busta T. G. Masaryka u základní školy

► 1931

 • založen Sportovní klub Břest
 • v době hospodářské krize se začala stavět nová část Břestu „Balkán“

► 1932

 • zavedena autobusová doprava Kroměříž - Přerov

► 1933

 • tělocvičné spolky Sokol a Orel uspořádaly šest divadelních představení

► 1934

 • pro SDH zakoupila obec dvoukolovou hasičskou stříkačku firmy Hrček-Neugebauer

► 1935

 • založena fi Pikas č.pop.10, roku 1948 provoz znárodněn a začleněn do masného průmyslu
 • rozšíření hřbitova a postavení hřbitovní kaple Matky Bolestné

► 1936

 • oprava dřevěného mostu přes Moštěnku z roku 1901
 • první tři samaritánky se staly členkami Sboru dobrovolných hasičů

► 1937

 • zemřel prezident T. G. Masaryk

► 1938

 • byl pro obecní úřad zakoupen „zánovní“ psací stroj
 • X. všesokolský slet v Praze

► 1939

 • 1.září začala druhá světová válka

► 1940

 • odstranění busty TGM, která stála před školou
 • úředníkům nařízeno předložit doklady o arijském původu; na úřední rozkaz zrušeny na Kroměřížsku chmelnice

► 1941

 • 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

► 1942

 • v Kroměříži zřízena německá škola pro telegrafní pomocnice letectva (lidově „vrtule“)
 • léčebný ústav ve městě se mění ve vojenskou německou nemocnici
 • konfiskace zvonů z věže kostela

► 1944

 • hudební koncert v Břestě ke 120. výročí narození Bedřicha Smetany

► 1945

 • 7. května osvobození Břestu za II. Světové války
 • začátek stavby fotbalového hřiště na konci vesnice
 • oslavy 50 let Hospodářské záložny

► 1946

 • zřízen obecní rozhlas - 8 tlampačů
 • zřízena stanice SNB na č.p. 7

► 1947

 • spolek Sokol měl 193 členů, uspořádal cvičení v sále a ukázky veřejného cvičení na hřišti

► 1948

 • sloučení tělovýchovných organizací pod sportovní klub Břest (Orel zakázán, Sokol nevyvíjel činnost)
 • založení Mysliveckého sdružení, 1968 změněn na Český myslivecký svaz

► 1949

 • obecní hostinec převzala Jednota
 • hostinec v Lidovém domě převeden na Restaurace a jídelny

► 1950

 • zrušen klášter řádu Sv.Vincence De Paul na č.p. 2 a sestry musely odejít do Bílé Vody
 • 1. říjen začátky JZD Břest v objektu bývalého kláštera na č.p. 2
 • zrušení hostince na č.p.131 „ U Kuželů“ později č.p.134

► 1952

 • zemřel Inocenc L. Červinka

► 1953

 • u kostela se konala tryzna za zemřelého prezidenta Klementa Gotwalda
 • na věž kostela byly pořízeny nové elektrické hodiny

► 1954

 • na budově hasičské zbrojnice byla instalována poplachová siréna

► 1955

 • ochotníci v Břestě představili divadelní představení Její pastorkyňa a Paličova dcera

► 1956

 • pokusné vrty v Dornavách zjištují stav a množství vody
 • vyhořel větný mlýn u nádraží

► 1957

 • první zmínka o televizoru v Břestě

► 1958

 • založen Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz
 • JZD - 87 členů, hospodaří na 305 ha
 • Československé státní statky - farma Břest hospodaří na 155 ha
 • soukromníci hospodaří na 454 ha

► 1959

 • oprava křtinského obrazu učitelem Antonínem Gazdošem
 • zřízena prodejna samoobsluhy na č.p.134 (bývalá Kuželova hospoda)

► 1960

 • JZD - 187 členů, hospodaří na 517 ha
 • Československé státní statky - farma Břest hospodaří na 224 ha

► 1961

 • výstavba kanalizace dokončena 20. července 1962
 • zrušena vykládka vagonů

► 1962

 • provedena asfaltová cesta přes obec na kamenité staré cestě

► 1963

 • z nařízení církevního tajemníka byla telefonní ústředna zřízena v budově fary

► 1964

 • stavba nového kravína
 • zřízena školní jídelna v budově školy

► 1965

 • zahájena výstavba vodovodu v obci - dokončena 1969

► 1966

 • na železniční trati byly osazeny betonové pražce místo dřevěných
 • začala výstavba zděných kabin na hřišti

► 1967

 • stavba vodárenské věže dokončena až v roce 1971

► 1968

 • 25.října byla před č.p. 20 odhalena pamětní deska u Lípy svobody a to k 50. výročí republiky
 • okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

► 1969

 • JZD převzalo jako farmu bývalé JZD Rajnochovice a to pro pasení dobytka

► 1971

 • ve středu obce byla zbourána stará pošta

► 1972

 • odhalena pamětní deska na č.p. 108 k 20. výročí úmrtí Inocence Červinky
 • generální oprava věže a střechy kostela sv. Jakuba
 • nový betonový most přes Moštěnku jako náhrada za dřevěný
 • 19.prosince hořelo na stavbě Kulturního domu

► 1973

 • dokončena stavba nákupního střediska Jednota
 • zahájena stavba Čističky odpadních vod (ČOV)
 • JZD Zámoraví hospodaří na katastru Břestu, Žalkovic a Kyselovic

► 1974

 • založen Český svaz žen

► 1975

 • pro Sbor dobrovolných hasičů bylo zakoupeno zásahové vozidlo T-805

► 1976

 • dokončena rekonstrukce elektrických rozvodů a dřevěné sloupy nahradily betonové

► 1977

 • Slavnostně otevřen kulturní dům
 • Vlivem poklesu spodní vody vznikly vážné trhliny v klenbě kostela, byl s věží stažen ocelovými lany.

► 1978

 • vzniklo Myslivecké sdružení Dornava, ve kterém byli i myslivci ze Skaštic a Žalkovic

► 1979

 • stavba velkokapacitního kravína; generální oprava krytiny kostela nad chrámovou lodí

► 1980

 • Položeny obrubníky a opravena cesta přes obec
 • pekař Antonín Remeš na č.p.19 pekl denně tunu chleba, pro kterou se jezdilo zdaleka

1981

 • oslavy 850 let trvání obce
 • ve mlýně zřízeno pracoviště Výzkumného ústavu Mlýnů a pekáren Praha

► 1983

 • rekonstrukce místnosti na č.p.19 pro jednatelství spořitelny

► 1984

 • zajištěn pravidelný svoz domovního odpadu

► 1985

 • ukončena rekonstrukce budovy MNV
 • zahájena demolice hasičské zbrojnice, celostátní spartakiáda
 • rekonstrukce bývalé prodejny Jednoty č.p.134 na moštárnu

► 1986

 • zřízeno Zdravotní středisko v budově pekárny
 • zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, ponechána jen věž ze staré zbrojnice z roku 1927

► 1987

 • přístavba šaten a sociálního zařízení u Mateřské školy

► 1988

 • po rekonstrukci budovy slavnostní otevření hasičské zbrojnice 23.července

► 1989

 • Československá socialistická republika skončila vlivem událostí na Národní třídě v Praze,
 • byla ukončena vedoucí úloha KSČ a zvolen nový prezident Václav Havel

► 1990

 • plynofikace obce; v červenci proběhly první svobodné volby

► 1991

 • plynofikace obecního úřadu, mateřské a základní školy

► 1993

 • oprava fasády a střechy fary; oprava márnice na hřbitově
 • vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky

► 1994

 • stavba altánku pro muzikanty v areálu za Kulturním klubem

► 1995

 • rekonstrukce budovy Domova; otevření čerpací stanice u silnice Přerov – Hulín
 • pořízení znaku a praporu obce

► 1996

 • provedena telefonní kabelizace, telefonní ústředna je v hasičské zbrojnici

► 1997

 • slavnostní odhalení busty TGM před budovou školy; výstavba hřiště u Kulturního domu
 • v červenci povodeň na Moravě – 100 letá voda

► 1998

 • Při Křtinské pouti v sobotu 22.5. byl posvěcen slavnostní prapor obce, při oslavě
 • břestských hodů v sobotu 25.7. slavnostní hasičský prapor

► 1999

 • rekonstrukce Radnice; oprava soch 1999 u kostela; rekonstrukce čistírny odpadních vod

► 2000

 • zakoupen dům č.pop. 62 vedle Základní školy pro obecní knihovnu a školu
 • obec získala titul “Vesnice roku 2000“ ve Zlínském kraji a obdržela zlatou stuhu

► 2001

 • rekonstrukce Hasičské zbrojnice – půdní nástavba
 • 19. května svěcení nových varhan v kostele sv. Jakuba

► 2002

 • velké povodně v Čechách, byly zatopeny části Prahy
 • skončila výroba moštu, která byla v minulosti známa v celém okolí.
 • zrušení budovy železniční zastávky

► 2003

 • proběhlo referendum o přistoupení ČR k Evropské unii, pro se vyslovilo 77,33% , proti 22,67% občanů
 • zahájena stavba budoucí tělocvičny

► 2004

 • slavnostní otevření nové tělocvičny
 • 1.října proběhlo slavnostní otevření stavby nové tělocvičny a rekonstrukce domu č.p. 62

► 2005

 • rekonstrukce budovy Mateřské školy

► 2006

 • rozšíření učeben v Základní škole

► 2007

 • vybudování půdního prostoru
 • obec zamítla všechny nabídky na umístění větrných elektráren v katastru obce

► 2008

 • rekonstrukce Bitvy o Břest za velké účasti vojenských klubů a nadšenců
 • první fotovoltaická elektrárna povolena za obcí

► 2009

 • výměna historických oken v Základní škole
 • v Základní škole je v průměru 160 dětí dojíždí děti ze Skaštic, Žalkovic i Kyselovic

► 2010

 • Dobudování nového sportovního areálu na Rajčudě
 • Instalovány měřiče rychlostí u vjezdů do obce

► 2011

 • zahájení prací na inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domků u nádraží
 • výstava 100 let divadelních ochotníků
 • oprava komunikace I/55 vedoucí obcí po výstavbě dálnice

► 2012

 • oprava vstupní brány na místním hřbitově
 • 17. července nově otevřena prodejna samoobsluhy na bývalé Jednotě

► 2013

 • Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu od č.p.313 po nádraží
 • Přednáška astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara o vesmíru

► 2014

 • V únoru přijela delegace z běloruského Brestu
 • Obnovení busty T.G. Masaryka před Základní školou
 • Stavební úpravy na nové obecní základně na bývalém č.p. 69

► 2015

 • Oprava Božích muk u vodárny mezi Břestem a Žalkovicemi
 • Výstava obrazů bývalého učitele Antonína Gazdoše v místní knihovně

► 2016

 • Společnost Zámoraví a.s. navštívila čínská velvyslankyně
 • Na střechu Mateřské školy nainstalována online kamera na čapí hnízdo

► 2017

 • Oprava venkovních schodů a nádvoří Základní školy
 • Začala oprava zídky na místním hřbitově
 • Dokončení nové infrastruktury na „Balkáně“
 • 8.prosince proběhlo rozsvícení nového vánočního betlému u kostela

► 2018

 • Od 1.ledna je obec novým vlastníkem Kulturního domu
 • zahájeno dobudování nového zázemí ve sportovním areálu na Rajčudě